A kezdetek | A tatárjárás | Felső-Fehér vármegye | Brassó igája alatt |
Az 1848-49 forradalom
| Az Osztrák-Magyar Monarchia idején | Az I. Világháború |
A II. Világháború
| 1956 | A harmadik évezred küszöbén
 
A kezdetek
 


Provincia Barcensis – Barcaság címere

Erdély 106–271 között Dacia néven római provincia. A népvándorlás idején különböző népek (hunok, gepidák, gótok, vandálok, avarok, szlávok stb.) szállásterülete. A honfoglaló magyarok gyér bolgár-szláv lakosságot találtak Erdélyben. A magyarság a 13. századra fokozatosan benépesítette Erdély termékeny folyóvölgyeit és hegyi medencéit. Általában eljutott a bükk- és fenyőerdok övezetéig, sőt a Székelyföldön, a Barcaságon a fenyőerdok övébe is betelepült. A középkori Magyarországon legtovább Erdélyben maradt meg a királyi hatalom erős befolyása és a nagy kiterjedésű királyi birtokok.

A Marostól délre eső viszonylag ritkán lakott területre a 12–13. sz. folyamán a magyar királyok szász népességet telepítettek. Szászok költöztek Beszterce vidékére, a Barcaságra és Nyugat-Erdély egyes pontjaira is (Kolozsvár, Torda, Nagyenyed). A 11–13. században Erdély különböző pontjaira besenyők és kunok is kerültek, akik kis számban lévén hamarosan beleolvadtak a környező magyarságba. A románok a 12–13. században jelentek meg Erdélyben.

Az első évszázadokban főleg a magas hegyi tájakon a Bihar-hegységben és az Érc-hegységben, Hunyad megyében és a Fogarasi-havasokban telepedtek meg. Majd a 14–17. században újabb sűrű rajokban érkezvén dél felől Erdély minden vidékén megjelentek. A 13–14. században kialakultak a nemesi vármegyék, és a 15. századra megszilárdult Erdély rendi szerkezete, amely a magyar vármegyék, a székely és szász székek szövetségébol állt és több mint négy évszázadon át közigazgatási szervezetként is érvényben volt.

A Barcaság

A mai Brassó területe – a régészeti feltárások tanúbizonysága szerint – már a bronzkorban is lakott volt. A Barcaság lapálya akkoriban eléggé mocsaras vidék volt, így a lakosság a Rakodó völgyében, a Csiga-hegyen és a Cenk-nyeregben húzódott meg. A vidék azonban későkig csak nagyon gyéren lakott volt.

Domokos Pál Péter és más történészek szerint a Cenk tetején honfoglaláskori királyi vár volt, benne Szent Lénárdról elnevezett templom, ugyanis a téglákon ugyanannak a téglavető mesternek a mesterjegye található, aki a Szent István-kori első kalocsai püspökségi székesegyház tégláit is vetette. A történészek véleménye megoszlik ebben a kérdésben, sokak szerint a Cenken lévő várat (Brassovia vára) a Német Lovagrend építette. Ha a fenti elképzelést fogadjuk el, akkor azt jelenti, hogy a nyugati kereszténység (római katolikus vallás) már az 1010–1030-as években jelen volt a Barcaságon, ha elvetjük a feltételezést, akkor ez a jelenlét mintegy 100 évvel későbbre tehető.

Az Erdélyi Püspökséget 1009-ben alapította Szent István, Gyulafehérvár székhellyel az erdélyi magyarok és székelyek számára.
1068-ban Erdély keleti és déli határain túl létrejött Kunország vagy Kumánia, és Magyarországgal ellenséges viszonyt folytatott.

Erdély gyéren lakott vidékeire (kun, besenyő, szláv stb. népesség) még II. Géza meghívására – 1150 körül – nagyszámú németalföldi lakosság telepedett, és ott várakat és falvakat alapított – a mai Szászvárostól Barótig terjedő területen. Nagyszeben, eredetileg Hermann falva, volt legrégibb, legfontosabb településük. Már a XII. században felépült Kerc cisztercita kolostora is.
Az itt lakó székelyek tehát keletebbre költöztek, míg a XII. századra el nem érték jelenlegi lakhelyüket.


A Német Lovagrend

A Szentföldön 1198-ban alakult Német Lovagrendet (Domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Ierusalem, Jeruzsálemi Németek Szűz Máriáról nevezett Ispotálya – betegápoló közösségnek indult a rend 1118-ban, 1198-ban lovagrenddé alakult) II. Endre 1211. május 7-ike után hívta be Magyarországra és a Barcaság területére telepítette őket. A rend feladata a kunok elleni védelem, a határok megerősítése, gyéren lakott vidék telepesekkel való benépesítése volt, valamint a katolikus hit terjesztése a kunok között és területi hódítások voltak.

Lovagrend uralta vidék határait is II. Endre tűzte ki: a halmágyi vár gyepűjétől a gálti vár gyepűjéig, onnan Miklósvár gyepűjéig, majd az Olton felfelé a prázsmári patak beömléséig, aztán fölfelé e patak eredetéig és a Tömös és Barca vize eredetéig, és vissza Halmágyig (Fejér: Codex Dipl. III/I. 106–107.).

Ezt a Barcaságnak nevezett területet pusztának és lakatlannak írja le az oklevél. A király örök birtokba adta a területet, a lovagok szabad vásárt nyithattak, adót, füstpénzt nem fizettek, maguk választották bírájukat és azon fölül csak a király fennhatósága alatt álltak. A kunok ellen favárakat és favárosokat építhettek. A földben talált kincseken 50%-os arányban osztoztak.

A rend, nagymesterük, Hermann von Salza vezetésével, hozzá is fogott a föld betelepítéséhez és a kunok elleni hadakozáshoz. A lovagrenddel szász telepesek is érkeztek. Már 1212-ben új kiváltságot nyertek a kamara haszna adójának könnyítésével, és új birtokot is: Keresztvárt (Cruceburg, Kreuzburg) az eredeti határokon túl.

A rend hódításai kiválóak voltak, a király a Dunáig terjesztette birtokát. S mivel a lovagrend szervezete hármas tagolódású volt: a lovagok (fratres milites vagy pugnantes), papok (fratres orantes vagy capellani) és szolgáló testvérek (fratres servientes vagy laborantes), a nyugati kereszténység (római katolikus vallás) hamar elterjedt a Barcaságon és a meghódított területeken.

1213-ban Vilmos erdélyi püspök (1204–1221) a rendre ruházta a plébánosok kinevezési jogát az építendő templomokhoz. A kinevezett plébánost azonban kötelesek voltak bemutatni a püspöknek. A Barcaságon beszedendő tizedről is lemondott a püspök, de rendelete hatálya alól kivette a Barcaságon lakó magyarokat és székelyeket (csángókat?), akik azután is az erdélyi püspökségnek szolgáltatták be a dézsmát. A kiváltságokat a pápa 1218. április 19-én erősítette meg. A pápai rendelet szerint a plébános jelölteket azonban nem az erdélyi püspöknek, hanem az egri püspöknek kellett bemutatni – így a Barcaság 1218-tól az egri püspökség fennhatósága alá került (Tamás egri püspök 1217–1224).

1221-ben II. Endre rendelkezett az elfoglalt várföldek visszavételéről, a végrehajtás előtt azonban III. Honorius pápa közbenjárására ezt a Német Lovagrendre nem vonatkoztatták, sőt még újabb kiváltságokat kapott a királytól: a szabad sószállítás jogát az Olt és a Maros vizén, és azt, hogy a saját jobbágyaik vámfizetés nélkül utazhattak.

1223-ban a pápa három bullában rendelt el az önálló esperesség felállítását a Barcaságon. Ez az esperesség közvetlenül a pápától függött volna, sem az erdélyi püspök, sem az esztergomi érsek nem gyakorolhatott felette joghatóságot.
Az erdélyi püspökségből tehát kivált a szebeni dékánság és prépostság, valamint Barcaság területe, amelyet az esztergomi érsekség alá rendeltek.

Raynald erdélyi püspök (1222–1240) emiatt összetűzésbe került a lovagokkal.
III. Honorius pápa 1224. április 30-án négy bullát adott ki a Német Lovagrenddel kapcsolatban. Az elsőben engedelmességre intette a papságot és a lakosságot, a barcasági dékán iránt. A második oklevéllel a barcasági dékánra ruházta a Barcaság egyházi törvénykezésének jogát. A harmadikban a szentszék védelme alá helyezte a Barcaságot, s megtiltotta a magyarországi és erdélyi érsekeknek, püspöknek az egyházi bírói hatalom gyakorlását. A negyedikben a pápa a Barcaságot közvetlenül a pápai szék uralma alá rendelte.

II. Endre szintén 1224-ben adta ki a Diploma Andreanumot, az erdélyi szászok arany szabadságlevelét. A kiváltságlevél megszüntette a szászföldön még létező kisebb ispánságokat és a szászokat a magyar urak közül kinevezett szebeni ispán alá rendelte, betartva a szubszidiaritás elvét. Kisebb ügyekben a szászok saját bírái ítélkeztek, nagyobb ügyekben a szebeni ispán. A régi ispánságok helyén hét szász szék alakult meg. Az 1224-es Andreanum Európa első területi autonómiáját biztosító törvényes okirat. II. Endre a szász szabadságjogokat abban állapítja meg, hogy egy nép legyenek Szászvárostól Barótig, beleértve a szászsebesi székelyek földjét és Daróc földjét is.

A német lovagrend hódításai egyre intenzívebbek lettek, az elfoglalt birtokokat pedig fegyveresen próbálták megtartani. A lovagok önálló államiság létrehozására törekedtek, kővárakat építettek, és a legmagasabb pápai kiváltságokra hivatkoztak.
II. Endre 1225 tavaszán, Keresztvár bevétele után, fegyveres erővel kiűzte őket a Barcaságból (ehhez természetesen Gertrúd 1213. szeptember 28-iki halála is hozzájárult, hisz a rend elveszítette legfontosabb magyarországi támogatóját).
A pápa 1225. június 12-én megbízta Egres, Lilienfeld és Kerc ciszterci apátjait, hogy vizsgálják ki a lovagrend és a magyar király ügyeit, ezek megállapították, hogy a rend tényleg királyi földeket foglalt el. II. Endre és III. Honorius pápa közötti több levélváltás ellenére a király nem akarta visszafogadni a rendet.

Ezt követően a Német Lovagrend a Baltikumban telepedett le és saját államot alapított.
A Német Lovagrend tizennégy esztendős barcasági tartózkodása alatt jelentősen befolyásolta a vidék, Erdély, de az egész ország fejlődését is, különösen a várak építése terén. Entz Géza szerint a Német Lovagrend várai ,,Erdély, sőt az egykorú Magyarország legkorszerűbb várai lehettek, s egységes, magas színvonalú védelmi rendszert alkottak e fontos területen”. Az öt lovagvár (Marienburg – Földvár – a Német Lovagrend fő barcasági vára volt, Szűz Mária, a rend védőszentje nevét viselte: castrum Sanctae Mariae; Kreuzburg – Keresztvár; Cetatea Neamtului – Rucar falutul északra; Feketehalom, Zeiden; Brasovia vagy Höltövény, castri Heltwen, Heldenburg – még vitatott) belső kápolnákkal volt ellátva a vallás gyakorlása szempontjából, de a lovagok a településeken is építettek templomokat, vagy utasításokat adtak templomok építésére. Entz Géza szerint: ,,A Barcaság kőegyházai mind 1200 után létesültek, mégpedig a lovagrend odatelepítésével kapcsolatban.”

A lovagrend kiűzése után II. Endre kiváltságos jogokat adott a szász telepeseknek, hogy elválassza őket a Lovagrendtől, kiegészítette területeiket és önrendelkezést biztosított számukra. A mai Brassó területén a lovagokkal érkezett szász telepesek három kisebb települést alapítottak: Brassót, mely a Szent Márton templom, valamint a mai Hosszú utca és Közép utca találkozása táján volt; Bertalant, a Spreng hegy keleti oldalán; s Coronát a mai Fekete templom körül, a Bracaságon pedig több kisebb szász település is létrejött.

*

A Német Lovagrend hódításainak hatására és az erdélyi domonkos szerzetesek tevékenysége révén a kunok körében is terjedni kezdett a kereszténység. 1227-ben Barc kun fejedelem 15 000 főemberével felvette a kereszténységet két püspök kíséretében megjelent Róbert esztergomi érsek kezéből. 1228-ban az esztergomi érsek Teodor domonkos szerzetes személyében püspököt nevezett ki számukra, aki megszervezte a Milkovi Püspökséget, a mai Moldva területén.

Az erdélyi egyházmegyét két részre osztották, a székelyföld és a szászföld teljes egészében a Milkovi Püspökség alá, a magyarok lakta területek pedig az erdélyi (gyulafehérvári) püspökséghez tartoztak. Amikor a kalocsai püspökséget érsekségi rangra emelték, Gyulafehérvár Kalocsához, míg a Milkovi Püspökség az Esztergomi Érsekség alá tartozott.

1238 körül megkezdődött a kunok magyarországi betelepedése és a románok bevándorlása a Barcaság egyes területeire.

A Milkovi Püspökséget a tatárjárás 1241-ben elsöpörte. Újraalapították, majd I. Lajos alatt is elpusztították annyira, hogy 1441-ben meg is szűnt.

1482-ben megalakult az Erdélyi Szász Universitas, amely a szászok számára majdnem teljes függetlenséget és önkormányzatot biztosított. Ennek hatására a Brassó környéki szászoknak fejlett egyházi szervezete alakult ki. 1498-ban Ulászló király a barcasági magyar falvakat (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Apáca, Krizba) elzálogosította Brassó városának, így ez ideiglenesen e falvak hűbérura lett.

A megmagyarázhatatlan eredet

Habár a századok során sokan kutatták, mindmáig nem született meg az az elfogadható tudományos magyarázat, amely a csángó név és a csángó nép eredetét megmagyarázza. Sem a csángó szó etimológiájára nem kaptunk még választ, sem arra, hogy a szász lakosság miért a Sekler (székely) elnevezést használta a hétfalusi csángókra. Miért beszélnek adományleveleikben a magyar királyok Terra Blasseorumról (besenyők földje), mikor a Barcaságra hivatkoznak, és miért címzik leveleiket a brassói székely ispánhoz, ha a hétfalusiakkal akarnak valamit (Comes Siculorum Brassoviensium)?

Próbáljuk meg most összefoglalni azokat az elméleteket, amelyek a csángó név és csángó nép eredetével foglalkoznak.

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerint lehet, hogy a csángó nevezet onnan jön, hogy ők vándorló emberek voltak és lakhelyüket gyakran hagyták el: az a szó tsángó pedig olyan értelemben vétetik, mint kóborló, vándorló, a székely: székelő, otthon maradó. Tény az, hogy a csángó a székelyektől különvált népcsoportok összefoglaló neve. A szó valószínűleg egy ma már nem használt elvándorolt, elszakadt jelentésű ige származéka (elcsángálni). A székelyek mindenkit csángónak neveztek, aki kivált a székely tömbből, máshová telepedett és más népcsoportokkal keveredett, eltért a székely szokásoktól (moldvai, bukovinai, gyimesi csángók, dévai, hétfalusi, halmágyi, zsombori csángók). Ilyen értelemben az első adat 1533-ból származik (Csángó Hungari, Csangonum) „csángó magyaroknak nevezik, mivel a székely földről kicsapongának” (Kassai).

A Magyar értelmező szótár szerint a csángó (tsángó) szó másik értelme: rosszul szóló, repedt, félrevert harang. A hosszúfalusi áll. polgári iskoláról szóló 1900–1901. évi értesítőben egy szabófalvi csángó így fejtette meg a szó etimológiáját: „Volt háború, mentek dusmánra, ekkor vettek tsángókat (harangokat), s ez által adtak hírt egymásnak." Ez az állítás is székely eredetre vall.

Bálint András helytörténészünk így ír: „A XI. században a magyar királyok a rokon török származású besenyőket telepítették le a határ védelmére. Ezt bizonyítják a Barca, Tölcs, Tömös, Zajzon, Tatrang és Brassó patakok besenyő nevei, és mivel ezek (a besenyők) csekély számuknál fogva a határ védelmére elégtelennek bizonyultak, magyar és székely tömegeket rendeltek ide. A barcasági síkságra telepített besenyő, magyar és székely nép összetételéből eredt a csángó magyar.”

Dr. Kiss Béla A hétfalusi csángók eredete című munkájában így fogalmaz: „Barca földje valamikor besenyő birtokot képezett, de használhatatlansága miatt tulajdonosai arrébb vonultak és a későbbiek során magukat szikilnek nevező népcsoport telepedett le, védte a határokat.”

Horger Antal arról ír, hogy a hétfalusi csángók csak a szászok után telepedhettek le, mert szántóföldjeik rosszabbak, mint a szászoké, ezután jöttek a románok, akiknek csak a hegy jutott már. A nyelvjárásból pedig arra következtet, hogy Háromszék keleti síkságáról jöhettek. Vöő István nyelvész is erre az álláspontra helyezkedik.

Erdélyi Lajos szerint a székelyek egy régebbi szállásterületére kell visszamenni, a mai Szeben megye területére, ott váltak több részre a székelyek, s onnan húzódtak keletre a hétfalusiak.

Zolnai Gyula összevetette a kialakult elméleteket, kielemezte mindegyiknek a gyenge pontját, és egy huszárvágással vonja le a következtetést: „A csángó nép és név eredeti mivóltát továbbra is nyílt kérdésnek kell tekinteni." Alighanem neki van igaza.

Kovács Lehel István

Mit tudunk Szent Mihály falváról?

Hogy milyen volt Négyfalu katolikus múltja a reformáció előtt - sajnos nagyon kevés adat maradt fenn erről a közel három és félszáz esztendőről.

Hétfaluban a letelepedés óta rendszeres egyházi élet folyt. Tőzsér László erről így ír "Hogy Hétfaluban, /.../ a reformáció előtt mikor keletkezhetett az első egyház, azt biztosan, okmányok hiánya miatt nem lehet megállapítani, legföljebb csak kombinálni, annyi bizonyos, hogy a hétfalusi csángók, mint határőrségre idetelepített és elcsángósodott székely néptöredék, már mindjárt áttelepítésének alkalmával rendes ecclesiát, egyházat, s így parochiát szerveztek. /.../"

A plébánia és a templom Csernátfaluban volt (anyaegyház) és a települést akkor Szent Mihály falvának (Villa Sancti Michaelis) nevezték (1427-ből származik az első egyházi írásos említés). A templom minden valószínűség szerint gótikus stílusban épült (A Német Lovagrend hatása).

A pápai tizedjegyzékek alapján, 1332-1337 között Pál nevű papja 60 dénárt fizetett: "Paulus sacerdos de villa Sancti Michaelis solvit LX denarios" (régebbi, mint az első írásos emlék, de a tizedjegyzékek között Brassó és Bodola szomszédságában található, tehát valószínű, hogy Csernátfalura vonatkozik).

Csernátfalu 1366-ban Charnadfalua, 1444-ben Chornatha, 1456-ban Zent Mihali, 1459-ben Hentmichálfalva, 1506-ban Villa Sancti Michaelis, 1507-ben Mechelsdorf, 1509-ben Michelsdorf, 1531-ben Zentmihálfalva alakban fordul elő oklevelekben, de népszámlálási adatoknál előfordul már kezdetek óta a Scharnat falw, Zent Myhal, Zent Myhal falw, Czernetfalva alak is. Szászul: Zernendorf.

A Szent Mihály anyaegyház kezdetben (1445-ig) hét falut szolgált ki: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec. A csernátfalusi Szent Mihály tiszteletére szentelt római katolikus templom minden valószínűség szerint a XIV. század közepén már állott. Hunyadi Jánosnak 1440-ben kiadott rendelete is arról tanúskodik, hogy temploma már régebb állott, mert csak a dézsma szabályozásáról szól a rendelkezés. Minden ház gazdája 5 pengő krajcárt volt köteles fizetni évente a csernátfalusi papnak.

Hasonlóképpen V. László király is egy 1456-ban kelt rendeletében említést tesz Hétfalu ezen Szent Mihály eklézsiájáról: "Esztergomi érsekünk és főkorlátnokunk jelenti, hogy Zent-Mihálit, /.../ régebb schismatikus oláhok lakták, de azok elűzésével a faluk ismét keresztény kézre kerültek, továbbá jelenti, hogy Szentmihaliban lévő Szent Mihály parochia dézmáját szabadalmai ellenére a törcsvári vár számára lefoglalták, de mivel a Tizedhez a világiaknak semmi joga, azért rendelem, hogy a dézma ügyébe ne elegyedjetek, hanem azt egészen és sértetlenül kiszolgáltassátok a fennebb nevezett Szent Mihály parochiának." Az okmánylevelet a király Budán írta alá, Jézus mennybemenetele napján.

Hogy Hétfalunak e Szent Mihály eklézsiája melyik faluban lehetett, azért nem nehéz kitalálni, mert Mátyás királynak egy 1460-ban kelt adománylevelében Zent Mihályfalva, másként Tharnatfalu a mostani Csernátfalu néven említtetik.

Ugyanekkor Dénes esztergomi érsek Hunyadi Lászlót keresi meg, hogy a törcsvári várnagy túlkapásait megszüntesse. A panaszt tevő csernátfalusi pap neve: János. Az ekkor kiadott oklevélből kitűnik, hogy már csak Bácsfalu, Türkös és Hosszúfalu tartoznak a Szent Mihály egyházhoz, Tatrang, Zajzon és Pürkerec 1445 körül különváltak.

Később Hosszúfalu is kivált (1456-ban még filia volt).

1527-ben kis harang készült Bácsfalu számára, amelyet a község közepén állítottak fel és hívó szavára a gyűltek össze a hívek a szabadban, vagy házaknál tartott misékre. Nagy ünnepekkor szintén a kis harang hívó szavára gyülekeztek és gyalogosan a csernátfalusi nagytemplomba mentek. Oda is fizették járulékaikat, adományaikat. A kis harang felirata: "Isten Dicsőségére Csernátf. Türkösi és Bácsf. eccl. önt. 1527 az egyháznak mint leányegyháznak".

Ez a felirat a legrégibb magyar nyelvű köriratok közé tartozik.

Az 1421-, 1432-, 1438-as török dúlások után, 1500-ban Ulászló Törcsvárt és a teljes hozzá tartozó domíniumot Brassó városának adta zálogba. A falu neve még mindig Zenth Mihálfalva alakban szerepelt.

1540-től kezdnek a hegyekben és dombokon lakó román családok is beköltözni a falvakba.

1544-es adat szerint Csernátfalu (Szentmihályfalva), Türkös és Bácsfalu lakossága 101 család volt, a Szent Mihály eklézsia lelkésze minden családfőtől e három falu egyházi tízedének felét, azaz 10 aszpert kapott. A tized másik fele a törcsvári várnagyot illette. Ezen kívül az egyház tulajdonában volt 15 hold (jugera) szántóföld és egy kaszáló (pratum). Az iskolamester minden családtól évi 4 aszpert, egy kenyeret vagy helyette egy dénárt kapott (Proventus Parochorum et Ludi-Rectorum Praedialium Terrae Barcensis Anno Domini 1544).

1542-1544 között Hétfalu magyarsága evangélikus-lutheránus hitre tért át.

1777-1778-ban új templomot építettek Csernátfaluban, a régiből csak az oltár talapzata maradt meg, melyen évszám is szerepelt: "Anno Domini 1542".

Kovács Lehel István

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®