Könyvészet
 
 1. ***: A Magyar Korona Országainak 1900. évi Népszámlálása. Magyar Statisztikai közlemények, 1900.
 2. ***: A Magyar Korona Országainak helységnévtára. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1913.
 3. ***: A magyar nyelv értelmező szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.
 4. ***: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. M. Kir. Államnyomda, Budapest, 1901.
 5. ***: A Pallas Nagy Lexikona. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1893, Budapest, 1897.
 6. ***: Brassói Füzetek. Négyfalu, Fulgur, 1990 -.
 7. ***: Brassói Lapok. Brassó, 1849 - .
 8. ***: Brassó vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mívelési áganként és osztályonként az 1909. évi V.-t. cikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás után. Állami nyomda, Budapest, 1914.
 9. ***: Brassó vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása. Budapest, 1911.
 10. ***: Büszke szecselei tájak. Brassó, 1970?.
 11. ***: Csángó Gazdák Naptára. Csernátfalu, 1911.
 12. ***: Csángó Naptár. Hétfalu, 1923 - 1931.
 13. ***: Csángó Újság. Csernátfalu, 1907 - 1910.
 14. ***: Erdély térképe és helységnévtára. DIMAP, Budapest, 1995.
 15. ***: Erdélyi evangélikus naptár az 1923 közönséges évre. Bácsfalu, 1922.
 16. ***: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Kriterion, Bukarest, 1978.
 17. ***: Evangélikus Élet Naptára. Bácsfalu, 1941.
 18. ***: Evangélikus Énekeskönyv. Kiadja: Az Evangélikus Egyházkerület, Kolozsvár, 1994. Készült: Disz Tipo Kft. nyomdájában, Négyfalu, 1995.
 19. ***: Hangya Naptár. Nagyenyed, 1943.
 20. ***: Háromszék c. újság. Sepsiszentgyörgy.
 21. ***: Hétfalu c. újság. Csernátfalu, Bácsfalu, 1906 - 1911.
 22. ***: Hétfalusi Hétfői Hírlap. Hosszúfalu, 1911.
 23. ***: I. Katonai felvétel. Bécs, 1780.
 24. ***: II. Katonai felvétel. Bécs, 1860.
 25. ***: III. Katonai felvétel. Bécs, 1875.
 26. ***: Istók János Kiállítása. Budapest Nemzeti Galéria, Budapest, 1964.
 27. ***: Luther Naptár. Bácsfalu, 1938, 1939.
 28. ***: Magyar helységnév-azonosító szótár. Balassi Kiadó, Budapest, 1992.
 29. ***: Matricula Ecclesiae Romano Catholicae in parochia Türkös ab anno 1754 usque ad 1829, ab anno 1830 usque ad 1857, 1857 és 1912 között, 1912 és 1929 között, 1929 és 2001 között. A türkösi római katolikus plébánia irattárában.
 30. ***: Művelodés. Bukarest, 1973/3.
 31. ***: Nemere. Brassó, Sepsiszentgyörgy, 1874-1887.
 32. ***: Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt - Rechnungen 1503-1526. Brassó, 1886.
 33. ***: Régi magyar népdaltípusok. CD-ROM. Főszerkesztő: Pávai István; szerkesztő: Richter Pál és Sebő Ferenc. KFKI-ISYS - MTA Zenetudományi Intézete - Néprajzi Múzeum. Budapest, 1996.
 34. ***: Révai Nagy Lexikona. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt, Budapest, 1914.
 35. ***: Romániai Magyar Szó. Bukarest, 1990-2001.
 36. ***: Szabadság. Kolozsvár, 1990-2001.
 37. ***: Székely-Egyesületi Képes Naptár és Évkönyv az 1902-ik közönséges évre.
 38. ***: Székely Nemzet. Sepsiszentgyörgy, 1880-97.
 39. ***: Székely Nép. Sepsiszentgyörgy, 1907.
 40. ***: Új magyar lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.
 41. ***: Új tükör. Budapest, 1987. március 15. XXIV. évf. 11 szám.
 42. ***: Újság. Kolozsvár, 1926.
 43. ***: Vasárnap. Kolozsvár, 1995-2001.
 44. Árvay József: A barcasági Hétfalu helynevei. Kolozsvár, 1943.
 45. Árvay József: A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. Kolozsvár, 1942.
 46. Balassa Brúnó: Iskolai művelődés. In: Magyar művelődéstörténet, 3. kötet.
 47. Bálint András: A barcasági csángók az I. világháborúban. In: Csángó Naptár, 1924.
 48. Bálint András: Barcasági csángó községek - Barcaújfalu. In: Csángó Naptár, 1928
 49. Bálint András: Barcasági csángó községek - Bácsfalu. In: Csángó Naptár, 1935.
 50. Bálint András: Barcasági csángó községek - Csernátfalu. In: Csángó Naptár, 1924.
 51. Bálint András: Barcasági csángó községek - Hosszúfalu. In: Csángó Naptár, 1927.
 52. Bálint András: Barcasági csángó községek - Krizba. In: Csángó Naptár, 1930.
 53. Bálint András: Barcasági csángó községek - Pürkerec. In: Csángó Naptár, 1926.
 54. Bálint András: Barcasági csángó községek - Tatrang. In: Csángó Naptár, 1929.
 55. Bálint András: Barcasági csángó községek - Türkös. Kézirat, 1946.
 56. Bálint András: Barcasági csángó községek - Zajzon. In: Csángó Naptár, 1931.
 57. Bálint András: Javaslat a hosszúfalusi ágostai hitvallású evangélikus középiskola végleges megszervezésére. In: Jegyzőkönyv a brassói ágostai hitvallású evangélikus magyar egyházmegye 1926. július 27-én megtartott közgyűléséről.
 58. Bálint András: Jegyzőkönyvi vázlat a hosszúfalusi evangélikus középiskola tantestületének 1923. február 28-án tartott üléséről. Kézirat.
 59. Bálint András: Tankönyvelemzések minisztériumi felkérésre. Kézirat.
 60. Bálintné Borcsa Bodolai Sára: Az alkotómunka a nevelésben. szakdolgozat, 193?.
 61. Balogh Edgár: Romániai magyar irodalmi lexikon. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1991.
 62. Bartalis János: Az, aki én voltam. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972.
 63. Bartha Judit, Magdó János, Nagy János: Erdély zúgából... Zajzoni Rab István prózája. D&H SOFT, Négyfalu, 1992.
 64. Beke György, Fodor Sándor, Mikó Imre: Orbán Balázs nyomdokain. Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1969.
 65. Beke György: Az önbecsülés jogán Istók Jánosról. In: Brassói Lapok IV. évf. 11 szám. 1972.
 66. Beke György: Bem apó szobrásza. In: Utunk Évkönyv 1969.
 67. Beke György: Csángó krónika. V. In: Új Idő, 1986. június 27.
 68. Beke György: Régi erdélyi skólák. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
 69. Benkő József: Transsylvania specialis. Kriterion, Kolozsvár, 1999.
 70. Béres Katalin: Az iskola és néphagyományok. In: Művelődés, 1973/3.
 71. Béres Katalin: Félszáznál több fiatal táncos. In: Művelődés, 1973/3.
 72. Berta Ilona: Emlékezés Molnár Viktorról. In: Csángó Naptár, 1923.
 73. Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára (1542 - 1860). D&H SOFT, 1994.
 74. Binder Pál: A bodolai (Béldi) uradalom története (Bodola, Keresztvár vagy Nyén, Márkos és Bodzaforduló). D&H SOFT, 1994.
 75. Binder Pál: A barcasági magyarok művelődéstörténetéből. In: Művelődés, 1973/3.
 76. Bodiczky Pál: Evangélikus kultúrházunk története. In: Csángó Naptár, 1927.
 77. Boros Erika: Múzeum Tatrangon. In: Művelődés, 1973/3.
 78. Bundenz József: Magyar Nemzet V. 345-8.
 79. Búza Barna: Istók János búcsúztatása. In: Művészet, 1972/5.
 80. Csáky Imre: A Magyar Királyság vármegyéinek címerei. Corvina, Budapest, 1995.
 81. -CH: Lejtőn vagy iskolai oktatásunk törvényének fejlődése. In: Evangélikus Őrszem, III. évfolyam, május 1.
 82. Csóka J. Lajos: A ratio educationis korszaka. In: Magyar művelődéstörténet, 4. kötet.
 83. Dombi Lajos, Jónás András: Feyér Gyula pürkereci ágostai hitvallású evangélikus lelkész életrajza és munkálkodása. Jancsó János Könyvnyomdája, Hosszúfalu, 1912.
 84. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság.
 85. Domokos Pál Péter: Csángómagyar lakodalom. 1993.
 86. Erdélyi Lajos: A csángók eredete nyelvjárásaik alapján. In: Magyar Nyelvőr 1908, Budapest, 1908.
 87. Florea, N. I.: Analele de Istorie. 1972. 3. sz.
 88. Fodor Sándor: Zajzoni Rab István. In: Művelődés 1973/3.
 89. Gergely Pál: Vikár Béla gyűjtőútjai nyomán. A Néprajzi Társaság 1946. december 18-án tartott Vikár-emlékülésén elhangzott előadás, Csikós Tóth András énekbemutatásaival. Megjelent: Ethnographia 1947, Budapest, 1947.
 90. Gillich Fülöp: Egy esztendő eseményei egyházi életünk tükrében. In: Luther Naptár, 1935.
 91. Gillich Fülöp: Egy esztendő szomorú és örvendetes eseményei egyházunk életében. In: Luther Naptár, 1938.
 92. Gönczy Pál: Brassó vármegye térképe. Budapest, 1887.
 93. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Argumentum kiadó, Budapest, 1999.
 94. György Géza: Megtérés (színjáték 4 képben). Égető Árpád Könyvnyomdája, Barót, 1932.
 95. Halász Gyula szerk.: Zajzoni Rab István válogatott versei. Állami és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1959.
 96. Hermann Antal, ifj.: A hétfalusi csángók. Néprajzi vázlat. Állami nyomda, Budapest, 1901.
 97. Hochbauer Ferencné sz. Gáspár Sára: Egy tanév a hosszúfalusi református elemi iskolában. Kézirat, 1982.
 98. Hochbauer Gyula: A Barcaság 1848-1849-ben. Disz Tipo, Szecseleváros, 1998.
 99. Hochbauer Gyula: Magyar iskolák a Kárpát-kanyarban. Futura Demi Bold, 1993.
 100. Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest, 1997.
 101. Horger Antal: A barcasági magyar községek története. In: Tanulmányok és javaslatok a hétfalusi és környékbeli csángók helyzetének javítása iránt. Közreadta a Brassóvármegyei Csángó Bizottság. Herz-féle könyvnyomda, Brassó.
 102. Horger Antal: A keleti székelység nyelvjárási térképe. In: Magyar Nyelv, Budapest 1905, I. 449-54.
 103. Horger Antal: Borica. In: Etnographia X. kötet.
 104. Horger Antal: A csángó nép és a csángó név eredete. In: Erdélyi Múzeum 1905. 65 kk.
 105. Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék. Athenaeum, Budapest, 1908.
 106. Hunfalvy János: A Magyar Birodalom Földrajza. Athenaeum Társulat, Budapest, 1886.
 107. Istók János, Lukácsy Lajos: A temető művészete. Athenaeum, Budapest, 1920.
 108. Iványi János: Népi gyógyítás a bukovinai székelyeknél, hétfalusi és gyímesi csángóknál. JATE, Néprajzi Tanszék.
 109. Jakab István: Zajzoni Rab István. In: Csángó Naptár, 1911.
 110. Jakó Zsigmond, Juhász István: Nagyenyedi diákok. Kriterion, Bukarest, 1979.
 111. Jekelius Ágost: Brassóvármegye alispánjának jelentése Brassóvármegye 1908. évi állapotáról. Brassói Lapok, Brassó, 1909.
 112. Jókai Mór: Erdély aranykora. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985.
 113. Józsa Mihály: Brassó vármegye magyar tannyelvű népoktatási tanintézeteinek monographiája és a Brassómegyei tanítói testület 25 éves története. Az ezredévi ünnepély alkalmára a "Brassómegyei tantestület", Brassó, 1896.
 114. Józsa Mihály: Emlékezés Molnár Viktorra. 1900.
 115. József Álmos: Háromszéki vasúttervek és a Brassó–Háromszéki helyi érdeku vonal megépítése. In: ACTA, Sepsiszentgyörgy, 1997.
 116. Kakas Zoltán: Beszélő kövek. Nemere Természetjáró Kör, Sepsiszentgyörgy, 2000.
 117. Kádár Gyula: A romániai magyarság rövid története. Sepsiszentgyörgy, 1991.
 118. Kiss Béla: Az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus magyar gyámintézet története 1886-1906-ig. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1907.
 119. Kiss Béla, Dr.: Hétfalusi Arcok. Disz Tipo, Négyfalu, 2001.
 120. Kelemen Kálmán: A csángók. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1975.
 121. Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1897-1898. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1898.
 122. Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1898-1899. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1899.
 123. Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1899-1900. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1900.
 124. Killyéni Endre: A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1900-1901-ik iskolai évről visszatekintéssel az iskola harminc éves múltjára. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1901.
 125. Killyéni Endre: A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1912-1913-ik iskolai évről. Ny. Jancsó János könyvnyomdája, Hétfalu, 1913.
 126. Killyéni Endre: A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1913-1914-ik iskolai évről. Ny. Jancsó János könyvnyomdája, Hétfalu, 1914.
 127. Killyéni Endre: A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1914-1915-ik iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1915.
 128. Killyén Endre átirata a csernátfalusi ágostai hitvallású evangélikus egyháznak, melyben az 1900. október 14-i iskolaépület-avató ünnepély megszervezéséhez való anyagi hozzájárulást kéri. (102/1900 sz.)
 129. Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben. Herz, Brassó, 1903.
 130. Kolumbán Lajos: Barcaság és népe. Lempel R., Budapest, 1906.
 131. Kónya Ádám: Népi műemlékek helyszíni őrzése a Barcaságban. Kolozsvár, 1962.
 132. Koós Ferenc: Apáczai Csere János népszerű életrajza. Brassó, 1881.
 133. Koós Ferenc: A csángó szobor története. Beszéd a szobor leleplezése alkalmával, 1891. szeptember 27.
 134. Koós Ferenc: Életem és emlékeim. Alexi könyvnyomda, Brassó, 1890.
 135. Koós Ferenc: Milyen élet volt Brassó vármegyében ezelőtt száz évvel? In: Brassói magyar képes naptár az 1888-ik szökőévre, Brassó, 1888.
 136. Koós Ferenc: Tanfelügyelői visszaemlékezések. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1903.
 137. Koós Ferenc: Tizenegy magyar kisdedóvoda illetőleg nyári menedékház tíz éves története. Brassói közművelődési nyomda, 1893.
 138. Koós Ferenc: Zajzoni Rab István csángó költő emlékünnepe. Brassó, 1888.
 139. Kósa László, Filep Antal: Hétfalu, hétfalusi csángók. A magyar nép táji - történeti tagolódása, Budapest, 1975.
 140. Kósa László: Hétfalu, hétfalusi csángók. Budapest, 1975.
 141. Kővári László: Erdély története. Pest, 1866.
 142. Kriza János: Vadrózsák.
 143. Lipszky János: Mappa Transilvaniae et Partium Regni Hungariae Repertoriumque Locorum Objectorum. Pest, 1806.
 144. Magyar Adorján: Magyar építőízlés. Budapest, 1990.
 145. Mátis Bálint jegyző Naplója 1887/88, Kézirat.
 146. Mátyás Béla: Ifjúságunk jövője. In: Luther Naptár, 1939.
 147. Mezei István: A tatrangi ágostai hitvallású evangélikus egyház története. Kézirat.
 148. Murádin Jenő: Istók János. In: Művelődés 1973/3.
 149. Mikecs László: Csángók. Budapest, 1941.
 150. Nikodémusz Károly: A csángó nép felekezeti iskolái. In: Csángó Naptár, 1925.
 151. Nikodémusz Károly: Alesperesi jelentés a tanügyi bizottságnak az egyházmegye iskoláinak 1924/25 és 1925/26-os tanévi működéséről. Határozat.
 152. Nikodémusz Károly: Faipari és faragászati iskolát Brassónak. In: Csángó Naptár, 1936.
 153. Nikodémusz Károly: Feljegyzések a brassómegyei csángó magyar evangélikusok szomorú napjaiból. In: Képes Luther Naptár, Sopron, 1918.
 154. Nikodémusz Károly: Alkalmi sorok néhány jelesünkről (Borcsa Mihály). In: Képes Luther Naptár, Sopron, 1918.
 155. Nussbächer, Gernot: Johannes Honterus. Kriterion, Bukarest, 1977.
 156. Olosz Katalin: Ha folyóvíz volnék. A magyar népi líra antológiája. Dacia, Kolozsvár, 1982.
 157. Orbán Balázs: A barcasági tíz magyar falu leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. Tettey N., Budapest, 1873.
 158. Orbán Balázs: A Székelyföld. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982.
 159. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. VI. kötet. Budapest, 1873.
 160. Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
 161. Papp Endréné Köpe Anna: Deák Sándor. In: Csángó Naptár, 1927.
 162. Papp Endréné Köpe Anna: Istók János. In: Csángó Naptár, 1927.
 163. Papp Endréné Köpe Anna: Özv. Sipos Jánosné Bereczki Anna. In: Csángó Naptár, 1927.
 164. Pál Károly (szerk. igazgató): A hosszúfalusi ipari szakosztállyal megtoldott műmetsző m. kir. állami felső népiskola első értesítője az 1872/1873 tanéven kezdve az 1877/1878 tanévig bezárólag. Römer és Kamnernél, Brassó, 1878.
 165. Peltán István: Négyfalu. Kézirat.
 166. Pozsony Ferenc: Erdélyi magyar ifjúsági egyletek.
 167. Rozsondainé: Rozsondai Kálmán életrajza. Kézirat, 1924.
 168. Seres András: A barcasági csángó festett bútor. In: Megyei Tükör, 1971. január 10.
 169. Seres András: A barcasági csángók népdalai. In: Művelődés, 1973/3.
 170. Seres András: A barcasági népviselet. In: Művelődés, 1978/1.
 171. Seres András: A borica régen és most. In: Művelődés, 1970/3.
 172. Seres András: A hétfalusi szedettesek mesterei. In: Brassói Lapok, 1987. április 3.
 173. Seres András: A pürkereci mészégetés. In: Új idő, 1969. május 15.
 174. Seres András: A szecselei faragott kapuk. In: Brassói Lapok, 1970. október 29.
 175. Seres András: Az igazi csángó népviselet. In: Brassói Lapok, 1969. július 31.
 176. Seres András: Barcasági csángó leányingek hímzésmintái. Népi Alkotások, Sepsiszentgyörgy, 1972.
 177. Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
 178. Seres András: Borcsa Mihály bácsfalusi kántor-tanító "Kossuth Lajos futárának" visszaemlékezései. In: Brassói Lapok, 1991. március 15.
 179. Seres András: Hajdani tutajozás a Tatrangon. In: Brassói Lapok, 1988. június 17.
 180. Seres András: Hétfalusi csángó bútor. Népismereti dolgozatok, 1976.
 181. Seres András: Hétfalusi faragott kapuk. In: Honismeret, 1992/4.
 182. Seres András: Hétfalusi lakodalom. In: Művelődés, 1971/9.
 183. Seres András: Hétfalusi szedettesek. In: Brassói Füzetek 9-10-11-12 sz. 1997-1998-1999-2000.
 184. Seres András: Hétfalusi szedettesek. In: Honismeret, 1991/6.
 185. Seres András: Hétfalusi szekeresek. In: Falvak Dolgozó Népe, 1970. április 1.
 186. Seres András: Népi hímzéseink. Barcasági csángó férfiingek, menyecskeingek, öregasszonyingek és díszkendők hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy, 1972.
 187. Seres András: Népi hímzéseink. Barcasági csángó leányingek hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy, 1973.
 188. Seres András: Régi csernátfalusi vásárok. In: Művelődés, 1985/2.
 189. Seres András: Szemtanúk vallomásai az 1848-49-es Szabadságharcról. Novos, 1992.
 190. Seres András: Téli népszokások a Barcaságon. In: Brassói Lapok, 1983/3.
 191. Seres András: Tatrangi Pál András. In: Brassói Lapok, 1991. július 12.
 192. Seres András: Vadrózsák. In: Brassói Füzetek 9-10-11-12 sz. 1997-1998-1999-2000.
 193. Sipos András: A csángók Petőfi-ünnepélye Csernátfaluban. In: Csángó Naptár, 1923.
 194. Sipos András lelkész beszéde az 1938-ban felépített iskolaépület avatóünnepélyén. (A hosszúfalu-alszegi evangélikus egyházközség irattára.)
 195. Sipos András: Visszanézünk. In: Evangélikus Élet Naptára, 1941.
 196. Szabó Attila, Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató. Kriterion, Bukarest, 1976.
 197. Szokolay Béla: Istók János szobrászművész. In: Pásztortűz XII. évf. 1926. 20. sz.
 198. Tabák András szerk.: Fegyvert s bátor szívet: Válogatás hat évszázad magyar katonaverseiből. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1984.
 199. Tatrangi Pál András: A temető költészete. In: Művelődés 1973/3.
 200. Teusch, Josepho: Besondere Nachricht vom Burzenland in Siebenbürgen. Honigberg, 1770.
 201. Tóth Miklós: Istók János. In: Keleti Újság XII. évf. 1929. 252 sz.
 202. Török László: A brassói magyar evangélikus egyházmegy száz esztendeje. 1988. (A második lelkészképesítő vizsga írásbeli dolgozata. Kézirat.)
 203. Tőzsér László: A türkösi egyházközösség története. In: Közművelődés 1897/1.
 204. Újfalvy Sándor: Emlékiratok a reformkori Erdélyről 1854-1855. Magvető, Budapest, 1955.
 205. Vass László Levente: Petőfi emlékünnep. In: Művelődés, 1973/3.
 206. Vákár Tibor: Székelyföld építészszemmel. Budapest, 1988.
 207. Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesítője az 1878/1879 és 1879/1880-ik tanévekről. Römer és Kamnernél, Brassó, 1880.
 208. Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesítője az 1880/1881-ik tanévről. Lőw, Gerula, Brassó, 1881.
 209. Veres Sándor (szerk. igazgató): Visszatekintés a hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel egybekapcsolt m. kir. állami felső népiskola tízéves múltjára. Römer és Kamnernél, Brassó, 1882.
 210. Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel egybekapcsolt m. kir. állami felső népiskola ismertetése az 1884/1885-ik iskolai évben. Alexi, Brassó, 1885.
 211. Veress Károly: Bácsfalu monográfiája. Kézirat, 1978.
 212. Veress Sándor felső népiskolai igazgató-tanító 1891. december 31-én keltezett 15 oldalas önéletrajza. Kézirat.
 213. Vofkori László: Erdély közigazgatási és etnikai földrajza. Vörösberény, 1996.
 214. Vogel Sándor: Jelképpé vált iskola. In: Művelődés, 1973/3.
 215. Vöő István: Hétfalu nyelvjárási atlasza. BBTE, Kolozsvár, 1971.
 216. Wichmann György: Moldvai és hétfalusi csángó szótár. Budapest, 1936.
 217. Wichmann, Yrjö: Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer csángódialektes. Soumalais-Ugrilainen, Helsinki, 1936.

 

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®