Eseménynaptár
 

a XIII. századtól a XXI. század elejéig

1213

 • Vilmos erdélyi püspök rendelkezése a barcasági dézsmaszedésről (a magyarok a püspöknek fizetik, nem a német lovagrendnek).

1241

 • Tatárjárás.

1366

 • Május 16. I. Lajos király adománylevele - az első írásos emlék.

1440

 • Hunyadi János levele: Hétfalu fele dézsmáját a Szent Mihály ecclesia papjának adja.

1456

 • V. László király rendelete: Hétfalu nem Törcsvárnak fizet dézsmát, hanem a Szent Mihály ecclesia papjának.

1460

 • Mátyás király adománylevele: Zent Mihályfalva, másként Tharnatfalu a mostani Csernátfalu néven említtetik.

1472

 • Tatrang nevének említése.

1544

 • Honterus megkezdi Barcaságon a reformációt.

1554

 • Johannes Honterus meglátogatja a hétfalusi magyar egyházközségeket.

1555

 • Hétfaluban is teret hódit a református (kelvét) vallás.

1751

 • A brassói jezsuiták újraélesztik a reformáció következtében megszűnt türkösi katolikus egyházközséget. Nagypéntek előtti napon a türkösi dombon kereszt állítatott fel.

1752

 • Megjelenik a Historica Relatio.
 • Papi és kántori lakást vásárolnak Türkösben.
 • Szeptember 9. Katolikus temetőt létesítenek Türkösben.

1754

 • Sztojka erdélyi római katolikus püspök meglátogatja Hétfalut és megkezdődnek a tárgyalások a türkösi római katolikus egyházközösség megalakulásáról.

1755

 • Szeptember 12. Felépül a türkösi katolikus plébánia és a deszkakápolna. Türküs rendes plébánia lesz a kézdi-orbai esperesség keretén belül.

1773

 • Június 8-9. II. József meglátogatta Bratocsát és Ósáncot. Hosszúfaluban éjszakázott.

1781

 • Felépül a csernátfalusi új papilak.

1789

 • Megkezdődik a tömösi szoroson átvezető szekérút megépítése.

1808

 • Bácsfalu önálló egyházközösséggé válik.

1811

 • Május. Felépül a bácsfalusi evangélikus templom.

1820

 • Felépül a tatrangi evangélikus templom.

1832

 • Megszületik Zajzoni Rab István csángó költő.

1848

 • Szőcs Gyürgyöt román martalócok vaskályhán halálra égetík.
 • December 23. Véres Karácsony.

1849

 • Június 20. A tömösi szoros védelme Kiss Sándor ezredes vezetésével.

1850

 • Kramer Mimi (Mária) Benedek János iskolamester és jegyző neje lesz a türkösi tanítónő.

1854

 • Daczó Imre lesz a türkösi kántor-tanító.
 • December 19. Hosszúfaluban megszületik Molnár Júlia.

1861

 • Megnyilik a tatrangi iskolaház.

1862

 • Május 14. Zajzoni Rab István halála.
 • Május 16. Zajzoni Rab István temetése a brassói evangélikus temetőben.

1865

 • Kántor tanítói lakás és iskola épül Türkösben a Páter utcában.

1869

 • Szeptember 29. Báró Eötvös József kultuszminiszter meglátogatja Hétfalut.

1871

 • Megnyitja kapuit a hosszúfalusi fafaragászati, majd állami polgári fiú- és leányiskola.

1873

 • Június 15. Megszületik Istók János.

1875

 • Az Udvarhely megyei malomfalvi születésű Lakatos Gáspár, és a csíkszentgyörgyi Bálint Sándor lesznek a kántor-tanítók.

1876

 • Június 7-8. A képviselőház megszavazza az új megyefelosztást. Hétfalu Brassó vármegyéhez kerül.
 • Június 8. Hosszúfaluban megszületik Kupcsay Felicián, dr. jur.

1880

 • Augusztus 30. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter meglátogatja Hétfalut.

1882

 • Április 7. Gál Mihály foglalja el a türkösi római katolikus kántor-tanítói állomást.

1883

 • Július 3. Felavatják a hosszúfalusi állami felső nép- és faragóiskola zászlóját.

1884

 • Veres Borcsa János és Giró Jani Furuzs renováltatják a türkösi állami elemi iskolát.

1891

 • Elkészül a Honvédemlék Csernátfalu főterén.

1892

 • Beindul a Brassót Hétfaluval összekötő gőzvasút.

1893

 • Június 2. Szórády Lajos lesz Zajzon evangélikus papja.
 • Szeptember 29. Lönhárd Ferenc püspök jóváhagyja a türkösi katolikus iskolaszéket és állandósul a tanítók jövedelme.

1899

 • Október 1. Szórády Lajos lelkészi beiktatása Tatrangon.

1900

 • November 4. Kaposi Molnár Viktor vallás- és kozoktatási miniszteri tanácsos, államtitkár meglátogatja Hétfalut.

1901

 • Zajzonban megszületik Rozsonday Károly.

1903

 • Csernátfaluban beindul a Papp-féle Sörkert.

1906

 • Június 16. Megalakul a Hétfalusi Jogpárt.
 • Augusztus 12. Megjelenik a Hétfalu c. lap.
 • Augusztus 26. Befejezik a csernátfalusi ev. templom javítását, Bohus Pál főesperes felszenteli az új oltárt.
 • Augusztus 30. Istók János levélben köszönti a Hétfalu c. lapot.
 • Szeptember 9. A csernátfalusi Kaszinóban megalakul a Kossuth Szoborbizottság.

1907

 • Január 6. A hosszúfalusi Barta-féle vendéglőben megalakul a Hétfalusi Függetlenségi és 48-as Párt.
 • Január 19. Megjelenik a Csángó Újság.
 • Május. Balázs Ernő mérnök megvizsgálja a Garcsin és a Tatrang vizét, és felállít egy villanytelepet.
 • Június 29. Felavatják a hosszúfalusi polgári fiú- és leányiskola zászlóját.

1910

 • Február 26. A Csángó Újság 17-ik számával elbúcsúzik olvasóitól.
 • Április 3. Deák Sándor elnöklete alatt megalakul a Munkapárt. A Hétfalu című lap a Hétfalusi Munkapárt hivatalos lapja lesz.
 • Április 24. Megalakul Hétfaluban ez első Iparos Olvasókör. Elnöke Szőcs János pékmester.
 • Május 13. Megjelenik Hétfaluban a Halley üstökös s a Hegyes-hegy felőli részen jól és tisztán látható.
 • Június. A hétfalusi járásbíróság beolvad a brassói járásbíróságba.

1911

 • Zsigmond Béla Gyula lesz a türkösi róm. kat. tanító.
 • Január. Megjelenik a Csángó Gazdák Naptára.
 • Június 19. Megjelenik a Hétfalusi Hétfői Hírlap.
 • Augusztus 6. Református jótékony célú nyári táncmulatság a csernátfalusi Pap István-féle sörkertben.

1912

 • Szeptember 15. Megnyitja kapuit a Mende Valér tervezte hosszúfalusi általános iskola.

1914

 • Erdélyi Anna lesz a türkösi róm. kat. tanítónő.

1915

 • Január 11. Vajda Mihály hősi halált halt a Hazáért.

1920

 • Vigofszky József lesz a türkösi róm. kat. kántor-tanító.

1923

 • Szeptember. Megjelenik a Csángó Naptár.

1926

 • Borbáth Sándor lesz a türkösi róm. kat. kántor-tanító.
 • A Honvédemléket átköltöztetik a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetőbe.

1928

 • Dobránszky József lesz a türkösi róm. kat. kántor-tanító.

1931

 • Február 22. Megalakul a Hétfalusi Gazdakör.

1935

 • Január. Megjelenik a Luther Naptár.

1936

 • Augusztus 23. Befejeződik a türkösi római katolikus templom belsejének teljes felújítása.

1937

 • Felépül a hosszúfalu-alszegi evangélikus iskola.
 • Január 7. Sipos András esperesi beiktatása.
 • November 22-26 . Az Evangélikus Élet I. Konferenciája.

1940

 • Bartók Erzsébet lesz a türkösi róm. kat. tanítónő.
 • Szeptember 28. Szórády Lajos 50 éves evfordulója Tatrangon.

1941

 • Január. Megjelenik az Evangélikus Élet Naptára.

1943

 • Erőss Erzsébet lesz a türkösi róm. kat. tanítónő.

1944

 • Egy hangárban javítóműhely létesül, eből alakul ki az Electroprecizia gyár.

1945

 • Péter Ernő lesz a türkösi róm. kat. tanító.

1948

 • Megalakul az Electroprecizia gyár.
 • Június 6. Megszűnik a Hétfalusi Gazdakör.
 • Augusztus 3. Megkezdődik az egyházi iskolák államosítása.

1950

 • Szeptember 15. Megnyitja kapuit a garcsini iskola (építését 1948-ban kezdték meg).
 • November 8. Az 5-ös számú törvény előírja a négy falu egyesülését (Szecseleváros).

1951

 • Négyfaluba költözik az Electroprecizia szakmai iskolája, amely 1948-tól Brassóban működött..

1952

 • Megkezdődik a TSZ létrehozása.
 • Kultúrotthon alakul Négyfaluban.

1955

 • Szeptember 15. Megnyitja kapuit a négyfalusi líceum és az építészeti szakiskola.

1959

 • Megszűnik a gőzvasút, beindulnak az autóbuszok.

1962

 • Véglegesen megalakulnak a TSZ-ek.

1963

 • Megnyitja kapuit a Szecselevárosi Történelmi Múzeum..

1964

 • Városi Művelődési Ház létesül Négyfaluban.
 • Február 5. Budapesten meghal Kupcsay Felicián.

1967

 • December 20 . Rozsonday Károly halála Sopronban.

1968

 • Március 1. Négyfalu első rangú város lesz.

1969

 • Szeptember 15. Új épületbe költözik a négyfalusi líceum.

1972

 • Február 22. Budapesten meghal Istók János.

1975

 • Április 19. Metropol koncert a Szabó-teremben (Ráduly Béla - dob, vokál; Sárosi Endre - orgona, zongora; Nagy Gábor - basszúsgitár; Virányi Attila - gitár, szintetizátor).
 • Augusztus 24. Legényvásár a Bivalylegelőn (népviselet kiállítás, fuvószenekarok, tánccsoportok).

1976

 • November 7. Gírás Anna olajfestmény kiállítása a brassói Diákművelődési Házban.

1977

 • Március 4. Földrengés rázza meg Hétfalut és az országot.
 • Április 25. - május 1. Szecselei művelődési napok (Aki tud, az nyer verseny; népművészet; kiállítások; színdarabok).
 • Június 1-6. Gírásné Bacsó Anna festészeti kiállítása a bácsfalusi kultúrházban.
 • November 9. Ady-centenárium - irodalmi est (Kántor Lajos irodalomkritikus, Bástya Endre irodalomtörténész, Török Katalin színésznő).
 • December 1. A baróti líceum irodalmi köre Ady-emlékestet tarta a bácsfalusi kultúrházban.
 • December 11. Bálint István képzőművész kiállítása a bácsfalusi kultúrházban.

1978

 • Július 14-30. György Papp Margit kiállítása a brassói kultúrházban (festészet, grafika, dekoráció, kerámia).

1979

 • Június 15. Gírás Anna négyfalusi amatőr képzőművész festészeti kiállítása a brassói Művelődési Házban.
 • Július 10. Gírás Anna kiállítása a bácsfalusi kultúrházban.

1980

 • Március 15. Gírásné Bacsó Anna és György Papp Margit közös kiállítása.

1981

 • Június 13. Bálint István, György Papp Margit, Szász B. István közös tárlata a bácsfalusi kultúrházban.
 • November 17. Seres András Téli népszokások címmel előadást tart Tatrangon.

1982

 • Március 6. A hévizi kultúrház népi együttese Zajzonban és Tatrangon vendégszerepel.
 • Március 7. A Kéknefelejcs Ürmösön és Apácán vendégszerepel.
 • Június 19. Gyulai Nagy Margit festészeti és grafikai tárlata a Brassói Lapok szerkesztőségében.
 • Szeptember 17. Bartha Árpád grafikai és művészfotó kiállítása a bácsfalusi kultúrházban.
 • November 26. Gyulai Margit, Szász B. István, Szász B. Mária, Papp Béla, Mîţu Coşa Nicuşor közös kiállítása a bácsfalusi kultúrházban.

1984

 • Megjelenik Seres András Barcasági Magyar Népköltészet és népszokások című könyve.
 • Augusztus 6. György Papp Margit csángó és mokány népviseletről szóló kiállítása a brassói Műkedvelő Képzőművészek kiállítóteremében.
 • Szeptember. Megkezdik a Movilei negyed építését Csernátfaluban.

1985

 • Október 5. Négyfalu magyar színjátszócsoportja bemutatja Kozsik István Élet az uborkafán című színművét a brassói kultúrházban.
 • November 2. Négyfalu magyar színjátszócsoportja bemutatja Kozsik István Élet az uborkafán című színművét a halmágyi majd a fogarasi kultúrházakban.
 • November 4. Máté Károly fotókiállítása a BL-tárlat keretén belül.

1986

 • Február 11. Gírás Anna festészeti kiállítása a brassói Arta-teremben.
 • Július 4. BL-tárlat: György Papp Margit kiállítása.
 • Augusztus 15 . BL-tárlat: Gírás Anna festészeti kiállítása.

1988

 • Országszerte betiltják a magyar helységnevek használatát, így Hétfalu helységneveit csak Săcele, Tărlungeni, Zizin, Purcăreni alakban lehet használni.
 • Május 10 . A tatrangi kultúrház tánccsoportja és a brassói Búzavirág közös előadása a bácsfalusi kultúrházban (Görög Ilona című ballada).
 • Május 22. A Kéknefelejcs előadást tart Bácsfaluban.
 • Július 15. Gírás Anna festészeti kiállítása a brassói Arta-teremben.

1989

 • Gajdó Zoltán plébános vezetésével felépül a Márton Áron Ház.
 • Június 19. BL-tárlat: György Papp Margit festészeti kiállítása.
 • Szeptember 15. A Brassói Lapokban beindul Bencze Mihály matematikatanár Kobak című állandó vetélkedője.
 • December 21. A hétfalusiak részt vesznek a brassói forradalmi eseményeken.
 • December 29. Megalakul a négyfalusi és a brassómegyei RMDSZ.

1990

 • Január 2. Tatrangon, Zajzonban és Pürkerecen megalakulnak a helyi RMDSZ szervezetek.
 • Február 2. Veyrier du Lac francia falu Pürkerec testvérfalva lesz.
 • Április. Megjelenik a Hipstern - Brassói Füzetek.
 • Szeptember 15. Megnyitja kapuit az önálló négyfalusi magyar középiskola.
 • Október 26. Megalakul a Hétfalusi Művelődési Társaság.
 • December. Tatrangon megalakul a Kisgazdakör (elnök Barkó István, alelnök Gires Mihály).
 • December 8. A bácsfalusi kultúrházban sor kerül a hétfalusi magyar egyházi és világi kultúrcsoportok találkozójára és közös előadást tartanak a helyi hagyományokról.

1991

 • Hagyománápoló tojásíró tanfolyam indul Barkó Etelka nyugalmazott tanárnő vezetésével.
 • Május 24. A Kéknefelejcs előadása Fogarason és Halmágyon.
 • Június 12. RMDSZ tisztújító közgyűlés a bácsfalusi kultúrotthonban.
 • Október 12-13. A türkösi evangélikus templomban Kilyén Ilka moldvai csángó népköltészeti estet tart.
 • November 10. Kilén Ilka balladaestje a Márton Áron Házban (Ágról szakadt madár).
 • December 14. A Tanulók Klubjának vallásos tematikájú festészeti kiállítása a 7-es iskola tornatermében.

1992

 • Február 15. Tőkés László előadása a tatrangi evangélikus templomban, ezt az RMDSZ ifjai által szervezett bál követte a bácsfalusi kultúrházban.
 • Március 15. A Szabadságharc első megemlékezése a tömösi emlélműnél.
 • Március 21. Templom és Iskola vetélkedő a 450 éves iskolai oktatás emlékére.
 • Szeptember. Négyfaluban megkezdődnek a földgáz bevezetésének munkálatai.
 • Október 24-25. A Zajzoni Rab István Középiskola névadó ünnepsége.

1993

 • Február. Hétfalu vendége volt Halász Péter budapesti néprajzkutató és Budai Ilona művésznő.
 • Február 20. A Művelődési Társaság meghívására dr. Tonk Sándor történész tart előadást.
 • Február 24. RMDSZ táncmulatság közel 200 résztvevővel.
 • Április. Megjelenik az OCTOGON matematikai lap.
 • Március 21. Hosszúfaluban felavatják a holland segítséggel újjáépített református imatermet.
 • Április 18. A Kéknefelejcs Újra együtt című előadása.
 • Április 28. A négyfalusi RMDSZ évi közgyűlése a Márton Áron Házban.
 • Jálius 10. Négyfalusi negyvenévesek kortárstalálkozója a tömösi szállóban.

1999

 • Március 15. 48-as megemlékezés a tömösi csata színhelyén.
 • Július 11. Bándy Árpád gyémántmiséje Türkösön.

2000

 • Február 18-20. Barcasági Néprajzi Szemle - Seres András emlékére.
 • Február 21. Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter meglátogatja Hétfalut.
 • Június 12. Dr. Dávid Ibolya meglátogatja Hétfalut.
 • Júlis 11. A 122-es törvény szerint Négyfalu megyei rangú város lesz.
 • Szeptember 29. Megjelenik a Hétfalu című újság különszáma (próbaszám).
 • December. Megjelenik az Evangélikus Könyvnaptár.

2001

 • Március 4. - április 15. Előadássorozat a róm. kat. plébánián.
 • Április 4. Tatrangon felépül az új kultúrház.
 • Május 23. Kétnyelvű helységnévtáblákat tesznek ki Háromfaluban.
 • Június 10. Pürkerec - új híd a Zajzon felett.
 • Július 10. A négyfalusi RMDSZ tisztújító küldöttgyűlése.
 • Augusztus 11. Dr. Dávid Ibolya millenniumi emlékzászlót ad át Hétfalunak, Hochbauer Gyula és Kovács Lehel István szerkesztésében megjelenik a Hétfalu című újság VII. évfolyamának 1. száma (újraindul az újság).
 • Augusztus 19. Millenniumi apostoli kereszt avató ünnepségek a türkösi római katolikus plébánián. Dr. Kiss Béla megemlékezés a csernátfalusi evangélikus templomban. Török László gondozásában megjelenik Dr. Kiss Béla Hétfalusi arcok című könyve.

2002

 • Az év folyamán a városi tanács felujítatta a Hétlétrákat.
 • Január 29. Kétnyelvű helységnévtáblákat tesznek ki Négyfaluban.
 • Február 1. A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság kiadásában megjelenik Zajzoni Rab István Válogatott versek című kötete.
 • Február 2-3. A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság Zajzoni Rab István ünnepséget és emlékkiállítást szervez a zajzoni kultúrházban.
 • Március. A HMMT kiadásában megjelenik Barkó Etelka: Hétfalusi írott tojások és Veres Emese-Gyöngyvér: Gergely napjától Péter-Pálig című könyvei.
 • Április 26. A barcasági magyar képzőművészek Zajzoni Rab István ihlette műveinek tárlata a Zajzoni Rab István Középiskolában.
 • Május 25. Véndiákok világtalálkozója a csernátfalusi iskolában.
 • Július 11-14. Élő tulipán néptáncfesztivál Négyfaluban.
 • Október 26. Versmajális.

2003

 • A HMMT javaslatára post mortem Négyfalu díszpolgárai lettek: Bereczky Anna, Istók János, Zajzoni Rab István.
 • Június 14. A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság kétnyelvű emléktáblát leplez le az építészeti iskola falán Istók János szobrászművész tiszteletére. Ünnepi beszédek: Kovács Lehel István, Hochbauer Gyula, Jónás András, Dénes Kató.
 • December 21. Emlékműállítás: a véres karácsony áldozatainak síremléke a bácsfalusi templomkertben. Ünnepi beszédek: Rab Sándor, Barkó András, Jónás András, Tóthpál Dávid.

2004

 • Január 5. Leégett a Misericordia alapítvány székhelye Hosszúfaluban.
 • Február 24. A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság farsangtemetést szervez húshagyókedden.
 • Március 2. Alpolgármestert és városi tanácsosokat választó előválasztás a csernátfalusi evangélikus templomban.
 • Március 15-én került sor a hosszúfalu-alszegi evangélikus papilak előkertjében Petőfi Sándor fehér márvány mellszobrának leleplezésére. A szobrot Şerban Bunaventura szobrászművész készítette. Az ünnepség keretében Kozsik József színművész szavalt, Hochbauer Gyula a HMMT elnöke, Jónás András alpolgármester, Nagy Károly Zoltán Magyarország nagykövetségének másodtitkára, Kovács Attila megyei RMDSZ elnök mondtak ünnepi beszédet, felléptek a Zajzoni Rab István Középiskola furulyásai valamint a keresztvári férfikórus, szavalt Benedek Orsolya és Köpe Annamária. A négyfalusi egyházak képviselői megáldották a szobrot.
 • Május 15-én a négyfalusi Erdélyi Kárpát Egyesület által épített nagy-kő-havasi menedékház felavatására került sor.
 • Június 5. A Boldog Apor Vilmos római katolikus templom felszentelése Hosszúfaluban. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érseket Msgr. Gajdó Zoltán plébános és Kovács Lehel István köszöntötte.
 • Június 5. Megjelenik Hochbauer Gyula és Kovács Lehel István Szent Mihály oltalmában - a türkösi római katolikus egyházközség története című könyve.
 • Július 25. Márton István segédlelkésznek neveztetett ki a türkösi plébnániára.

2005

 • Január-február: Kovács Lehel István Istók János élete és munkássága című előadássorozata a négyfalusi egyházközségek szeretetvendégségein.
 • Április: Kovács Lehel István Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény címó könyvének megjelenése.
 • Május: Megjelenik Kovács Lehel István és Sipos Gaudi Enikő Volt egyszer egy iskola - a hosszúfalusi fafaragászati iskola története című könyve.
 • Június 29. Korrupció vádjával letartoztatják Négyfalu polgármesterét, Vasile Laţat.
 • Július 31. Új segédlelkész érkezik a türkösi plébániára (Göthér Gergely), Homonyik Sándor koncert Tatrangon.
 • Szeptember 3. eMagyar Pont avatóünnepsége Csernátfaluban

2006

 

 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®