Irodalom
 

Hol van Hétfalu?

 

Történelmünk

 • Bencze Mihály: Történelmünk szervezett pusztítása. In: Romániai Magyar Szó, 1998. augusztus 15-16. (Tatárhányás)

Földrajzunk

 • Gyopár 1992/2 sz. (Nagykőhavas)
 • Evangélikus Élet 1936. január 19. (Nagykőhavas)
 • Erdélyi Gyopár 2003/6 szám. (Nagykőhavas)
 • Székely Géza: A Nagykőhavas leírása. Brassó, 1936.
 • Kovács Kendi Lehel: Nagy-kő-havas. Pallas-Akadémia Kiadu, Csíkszereda, 2005.

A lakosságról

 

Gazdasági élet

 • Romániai Magyar Szó, 2001. április 26. (Autópiac Tatrangon)

Művelődési élet

 • Romániai Magyar Szó, 2001. április 26. (Tatrangi kultúrház)

Társadalmunk

 

Templomaink

 

Iskoláink

 • Pál Károly (szerk. igazgató): A hosszúfalusi ipari szakosztállyal megtoldott műmetsző m. kir. állami felső népiskola első értesítője az 1872/1873 tanéven kezdve az 1877/1878 tanévig bezárólag. Römer és Kamnernél, Brassó, 1878.
 • Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesítője az 1878/1879 és 1879/1880-ik tanévekről. Römer és Kamnernél, Brassó, 1880.
 • Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel kapcsolatos m. kir. állami felső népiskola értesítője az 1880/1881-ik tanévről. Lőw, Gerula, Brassó, 1881.
 • Veres Sándor (szerk. igazgató): Visszatekintés a hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel egybekapcsolt m. kir. állami felső népiskola tízéves múltjára. Römer és Kamnernél, Brassó, 1882.
 • Veres Sándor (szerk. igazgató): A hosszúfalusi műfaragó ipartanműhellyel egybekapcsolt m. kir. állami felső népiskola ismertetése az 1884/1885-ik iskolai évben. Alexi, Brassó, 1885.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1897-1898. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1898.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1898-1899. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1899.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1899-1900. iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1900.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1900-1901-ik iskolai évről visszatekintéssel az iskola harminc éves múltjára. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1901.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1912-1913-ik iskolai évről. Ny. Jancsó János könyvnyomdája, Hétfalu, 1913.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1913-1914-ik iskolai évről. Ny. Jancsó János könyvnyomdája, Hétfalu, 1914.
 • Killyéni Endre (szerk. igazgató): A hosszúfalusi magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1914-1915-ik iskolai évről. A Brassói Lapok nyomdája, Brassó, 1915.

Népszokásaink

 • Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest, 1997.

Népművészetünk

 • Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár. Helikon Kiadó, Budapest, 1997.

Népviseleteink

 

Nyelvjárásunk

 • ***: A magyar nyelv értelmező szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.
 • ***: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Kriterion, Bukarest, 1978.
 • ***: Magyar Nyelv, Budapest (V. – Hoffmann Frigyes, LVIII. – Murádin László).
 • ***: Magyar Nyelvőr, Budapest (V. – Bartha Károly; XXXI. – Bohus Pál; III. – Borcsa Mihály; VI. – Borcsa Mihály; XXI. – Hermann Antal; XVI. – Kolumbán Samu; II. – Lőrincz Károly; XL. – Orbán András; XXXVII., XXXVIII. – Pál András; III. – Papp György; XXXIV. – Petrovics Pál).
 • ***: Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt – Rechnungen 1503–1526, Brassó, 1886.
 • ***: Erdélyi magyar szótörténeti tár, Kriterion, Bukarest, 1978.
 • Árvay József: A barcasági Hétfalu helynevei, Kolozsvár, 1943.
 • Árvay József: A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben, Kolozsvár, 1942.
 • Bálint András: A barcasági csángó magyarok, kézirat, Négyfalu.
 • Barkó Etelka: Hétfalusi írott tojások, Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Négyfalu, 2002.
 • Barkó Etelka: Karácsony körüli receptek, In: Hétfalu, 12/2004. december 24.
 • Bacsó Ildikó: A hétfalusi csángó nyelvjárás a XX. század végén, In: Hétfalu, 2000. szeptember 29.
 • Budenz József: Székely beszéd, In: Magyar Nyelvészet V., Budapest, 1860.
 • Bartha Judit: Rab Samu, In: Hétfalu, 2000. szeptember 29.
 • Binder Pál: A csángó falnagy, In: Brassói Lapok 33. szám, Brassó, 1975.
 • Binder Pál: A Csukás hegység és a Csukás család, In: Brassói Lapok 37. szám, Brassó, 1975.
 • Binder Pál: A csángó gocsmány, In: Brassói Lapok 40. szám, Brassó, 1975.
 • Benedek-Sárancsi Anna: A türkösi kőművesmesterség szakszókincse, Államvizsga dolgozat, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1979.
 • Csere Magda: A borica mint farsangi szokás, In: Hétfalu 1., Négyfalu, 2004.
 • Duka János: Mikor hagyja el az ész az embert?, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000 – 279., 281. old.
 • Duka János: Üti Páké Barátost. Csúfolódó székely népköltészet, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995 – 157., 158. old.
 • Erdélyi Lajos: A csángók eredete nyelvjárásaik alapján, In: Magyar Nyelvor 1908, Budapest, 1908.
 • Horger Antal: A keleti székelység nyelvjárási térképe, In: Magyar Nyelv, Budapest 1905, I. 449-54.
 • Horger Antal: A csángó nép és a csángó név eredete, In: Erdélyi Múzeum 1905. 65 kk.
 • Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék, Athenaeum, Budapest, 1908.
 • Horger Antal: A hétfalusi csángók boricatánca, In: Ethnographia X., Budapest.
 • Hermann Antal: A hétfalusi csángók. Néprajzi vázlat, Állami nyomda, Budapest, 1901.
 • Hajdú Gyula: Magyar népi játékok gyűjteménye, Budapest, 1971.
 • Hochbauer Gyula: Egy TV-műsor függeléke, In: Hétfalu 10/ 2004. október 29.
 • Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár, Helikon Kiadó, Budapest, 2004.
 • Juhász Dezső: Magyar nyelvjárások. In: A Debreceni Egyetem XXXVIII, 197–201, Debrecen, Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve, 2000.
 • Kiss Béla: Hétfalusi arcok, Disz Tipo, Négyfalu, 2001.
 • Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
 • Kósa László: Hétfalu, hétfalusi csángók, Budapest, 1975.
 • Kolumbán Lajos: A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben, Herz, Brassó, 1903.
 • Kolumbán Lajos: Barcaság és népe, Lempel R., Budapest, 1906.
 • Kósa László, Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása, Budapest, 1975.
 • Kovács Lehel István: Hétfalusi csángó családnevek, In: Hétfalu, 1/2001. augusztus 11.
 • Kovács Lehel István: Rovásírás-emlékek Hétfaluban?, In: Hétfalu, 7/2004. július 30.
 • dr. Magdó János: Kenyérsütés Hétfaluban, In: Hétfalu, 7/2003. július 25.
 • Mikecs László: Csángók, Budapest, 1941.
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Budapest, 1873.
 • Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.
 • Péntek János: Népi nevek, népi hagyományok, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003.
 • Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984.
 • Seres András: Barcasági csángó leányingek hímzésmintái, Sepsiszentgyörgy, 1972.
 • Sipos Jánosné Bereczki Anna: Csángó hímzés-minták nevei, In: Erdély Népei, I. évf. 4–7 szám, Erdély, VII. évf. melléklete, Kolozsvár, 1898.
 • Szinnyei József: Magyar tájszótár I–II., Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, 1893, 1897–1901.
 • B. Lorinczy Éva: Új magyar tájszótár I–III., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 1988, 1992.
 • Varga Géza: A székely rovásírás eredete, Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1998.
 • Vöő István: Hétfalu nyelvjárási atlasza, BBTE, Kolozsvár, 1971.
 • Vöő István: A barcasági tájszólás, In: Muvelodés 3/1973. március, Kolozsvár, 1973.
 • Yrjö Wichmann: Yrjö Wichmanns Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes nebst Grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt, Soumalais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 1936.
 • Zajzoni Rab István: A borica, In: Az Ország Tükre, Budapest, 1861.

Népköltészetünk

 • ***: Evangélikus Énekeskönyv. Kiadja: Az Evangélikus Egyházkerület, Kolozsvár, 1994. Készült: Disz Tipo Kft. nyomdájában, Négyfalu, 1995.
 • ***: Régi magyar népdaltípusok. CD-ROM. Főszerkesztő: Pávai István; szerkesztő: Richter Pál és Sebő Ferenc. KFKI-ISYS - MTA Zenetudományi Intézete - Néprajzi Múzeum. Budapest, 1996.
 • Gergely Pál: Vikár Béla gyűjtőútjai nyomán. A Néprajzi Társaság 1946. december 18-án tartott Vikár-emlékülésén elhangzott előadás, Csikós Tóth András énekbemutatásaival. Megjelent: Ethnographia 1947, Budapest, 1947.
 • Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék. Athenaeum, Budapest, 1908.
 • Szabó Sámuel: Lengyel László Béla: a dallamok mestere. Brassói Lapok 1979/1.
 • Duka János: Mikor hagyja el az ész az embert? Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.

Pillanatképek

 • ***: A M. Kir. Államvasutak Hivatalos Lapja. 58. sz., Budapest, 1891. december 31. (Vasút)
 • ***: A M. Kir. Államvasutak Hivatalos Lapja. 14. sz., Budapest, 1892. március 23. (Vasút)
 • ***: Büszke szecselei tájak. Brassó, 1970?. (Vasút)
 • Radu Bellu: Prima cale ferata suburbana din România „Tramvaiul galben brasovean” Bartolomeu – Satulung (1892-1960), Cartea de istorie a Cailor Ferate Române. 4 sz. 2001. (Vasút)
 • ***: Magyar vasúttörténet. MÁV, Budapest, 1996. (Vasút)
 • ***: Székely Nemzet. Sepsiszentgyörgy, 1880–1897. (Vasút)
 • ***: Székely Nép. Sepsiszentgyörgy, 1907. (Vasút)
 • Dr. Horváth Ferenc, dr. Kubinszky Mihály: Magyar vasúti építkezések Erdélyben. Vasúthistória könyvek MÁV, Budapest, 1998. (Vasút)
 • Kiss Árpád: Igazság költészet nélkül. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. (Vasút)
 • Dr. Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György: Régi magyar villamosok. A történelmi Magyarország közúti vasútai a kezdettől a II. világháború végéig. Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest, 2000. (Vasút)
 • József Álmos: Háromszéki vasúttervek és a Brassó–Háromszéki helyi érdekű vonal megépítése. ACTA Évkönyv, Csíkszereda, 1997. (Vasút)
 • Toldy Ferenc: A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve. Stephaneum Nyomda Rt., Budapest, 1935. (Vasút)
 • Tominac József: Magyar Szent Korona országainak vasútai 1845–1904. Klösz Gy. és fia, Budapest, 1905. (Vasút)
 • Adatközlők: Ceptureanu Gheorghe (78), Erdélyi Mihály (75), Liehn György (67), Piroska Ilona (77), Tomos Anna (70). (Vasút)

Eseménynaptár

 

Rendezvények

 

Arcképcsarnok

 • ***: Archiva Naţională Istorică centrală, fond microfilme Rusia, rola 244., c. 79-97, 118-121, rola 443. c. 219-224. (Fóris István)
 • ***: A Hét, 1913/867 (Kupcsay Felicián arckép)
 • ***: Érdekes Újság Dekameronja, 1915/123 (Kupcsay Felicián arckép)
 • ***: Magyar Polgár.1872. január 26. és 27. száma (Orbán Balázs)
 • ***: Megyei Tükör, Kovászna, 1981. január 7. (Bartha Károly)
 • ***: Művészet. Budapest, 1910. 7. sz. (Kupcsay János)
 • ***: Művészet. Budapest, 1912. 10. sz. (Kupcsay János)
 • ***: Pávai Vajna Elek. In: Vasárnapi Újság 1874. 20. sz.(Pávai Vajna Elek)
 • ***: Pávai Vajna Elek In: Term. tud. Társ. Évk., 1940. (Pávai Vajna Elek)
 • ***: Székely Egyesületi Képes Naptár és Évkönyv az 1902-ik közönséges évre. (Kaposi Molnár Viktor életrajz és arckép)
 • ***: Unitárius Élet. 1979. március-április. (Orbán Balázs)
 • Beke György: Csángó krónika. V. In: Új Idő, 1986. június 27. (Fóris István)
 • Bernády György dr.: A marosvásárhelyi közművelődési ház. In: Népújság, Marosvásárhely, 2002. február 20. (Molnár Viktor)
 • Betea, Lavinia: Testamentul lui Foriş. In: Magazin Istoric, 4/1997. (Fóris István)
 • Cătănuş, Dan; Ioan Chiper: Cazul Ştefan Foriş - Lupta pentru putere în P. C. R. de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Ed. Vremea, Bukarest, 1999. (Fóris István)
 • Edélyi Lajos: Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről. Budapest, 1993. (Orbán Balázs)
 • Florea, N. I.: Analele de Istorie. 1972. 3. sz. (Fóris István)
 • Kanitz Ágost: Versuch einer Geschichte der ungarischen Botanik. Halle, 1865. (Pávai Vajna Elek)
 • Kassák Lajos: Egy ember élete, önéletrajz, Budapest, 1928–1939. (Kupcsay Felicián)
 • Kiss Béla, Dr.: Hétfalusi Arcok. Disz Tipo, Négyfalu, 2001.
 • Kós Károly: Herrmann Antal. In: Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1957-58. Kolozsvár, 1958. (Herrmann Antal)
 • Kós Károly: Orbán Balázs a néprajzkutató. Kolozsvár, 1957. (Orbán Balázs)
 • Orbán Balázs: Akadémiai Értekezlet, 1891.
 • Ortutay Gyula: Írók, népek, századok. Budapest, 1960. (Orbán Balázs)
 • Szabó Sámuel: Killyéni Endre emléke. In: Ker. Magvető. 1987. 4. sz. (Killyéni Endre)

Hétfaluról írták

 • Ferenczy L. Tibor: Hétfalu. In: Háromszék. Sepsiszentgyörgy, 2003. április 17.
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®