Arcképcsarnok | Itthoni személyek | A-B | C-H | I-J | K | L-P | R-S | T-Z
 
Itthoni személyek
 

Barkó András

Barkó András (balról) idős román barátjával

Kilencvenéves derűvel néz a legidősebb véndiákként a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium találkozójáról. Holnap töltené a századik évét Barkó András néptanító. Pár héttel a találkozó előtt kísért el egy román barátjához, aki azt a házat vette meg mely ideiglenesen evangélikus felekezeti „iskolaként” fungált Bácsfaluban a ’40-es évek zűrzavarában. Magdó János lefényképezte a házat előtérben a két méltóságteljes öreggel iskolatörténeti adaléknak, s így a tanító bácsi képe is ott van hétfalu magyar iskoláinak utóbbi monográfiájában szűkszavú életrajzi adatok mellé 450 esztendő 700 nevelőjének adattárában.

„Született Bácsfaluban 1902. november 21-én Barkó György és Opra Anna második gyermekeként. A betűvetést a bácsfalusi népiskolában kezdte, majd a hosszúfalusi polgáriban folytatta, ahonnan az eperjesi kollégium képzőjébe került. Az első világháború zivatara a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumba sodorta, ahol 1921 nyarán szerzett kántortanítói oklevelet” – másolom egy megemlékező írásból, s azon gondolkozom, hogy a népi bölcsesség idevágó sziporkája ellenére egy pedagógus csak szűkebb - tágabb szülőföldjén nevelhet legeredményesebben. Mert diákban és nevelőben közös az, hogy ugyanabban a valóságban otthonos, s ha ez lesz a tanítás hivatkozási alapja hitelessé válik a tudás haszna is. A hosszúfalusi polgári iskola még a világháború hangulatmételyező előszele ellenére is bírt olyan szellemi lendületet adni növendékeinek, mely meghatározta jövőjüket. Tanulmányainak következő állomása Eperjes. Az itteni evangélikus kollégium azt jelentette a magyar evangélikusság számára, mint Debrecen, Sárospatak vagy Nagyenyed a magyar reformátusok számára. Hiszem, hogy alakító érdekű lehetett az ifjú Barkó András jellemében az, hogy - bár rövid ideig – de Eperjesen tanulhatott, majdnem száz évvel az után, hogy Kossuth Lajos szellemisége ott érlelődhetett 1816-1819 között. Az, hogy Nagyenyed volt a pályára bocsátó tanintézmény egy olyan emberi és nemzetiségi tartásra kötelezte, melyet nem lehetett megtagadni.

A katonaság megszakította pályakezdés 1921. szeptember elsejétől Tatrang, majd 1925-től Székelyzsombor nemcsak a kántortanítói szereppel ismertette meg, hanem valóságismeretét is elmélyíthette. Pürkerecen már a tapasztalt néptanító Gazdakört szervez, Hangya szövetkezetet, faiskolát létesít és gondoz, férfi-kórust alakít. Teljes lélekkel állt be azok közé, akikre méltán büszke a magyarság és Benedek Elek. Igaz, hogy más körülmények között, mint az előtte járó nagy népnevelő-nemzedék: Borcsa Mihály, Bartha Károly, Szemerjai Károly, Kelemen György, Molnár Viktor, de ugyanolyan lendülettel, mint a millennium - ösztönözte nagy jövőtervezők, akik úgy éltek és tanítottak, hogy közösségük gyarapodjon.

„Faiskolát létesített (még 3 fa terem ezekből!), ő ismertette meg annak idején öregeinkkel a földieper, a piros ribizli, az egres és a málna termesztését. Új, nálunk még ismeretlen gabona-, burgonya-, és kukoricafajták termesztésére tanított, méhészkedett, az ő nevéhez fűződik a Zajzon patak szabályozása, a partmenti akác és hársfák ültetése, a gazdakör” – írta róla Szenyei Sándor a Brassói Lapok 1984. április 6-ai számában.

Barkó András Pürkerecen azt folytatta, amit Bitay Sándor tanítóelődjét követve Lukács Károly jegyző elkezdett volt.

1940-ben a Komandói elemi népiskolába került. Ott tanította 1946-ig a szülőföldjétől nagyon különböző világban. Hogy milyen eredménnyel dolgozott itt, értékelik az 1980-as évek második felében 50 éves kommandóiak, akik szerint a hétfalusiak lelkiismeretes, egyenes, kötelességtudó emberek, mert ilyen volt az őket tanító Barkó András tanító bácsi és évtizedekkel utána ott orvoskodó Deák János.

1946-tól nyugdíjazásáig, 1962-ig a bácsfalusi és a türkösi elemi iskolákba tanított. Szaktanárok hiányában Bácsfaluban fizikát, kémiát, természetrajzot, mezőgazdaságtant tanított. Kísérleteivel, magyarázataival sok diákját vonzotta ezekre a területekre (Szigeti András elektromérnök, Kapitány János elektrotechnikus).

1921-ben egy román szomszéd nénitől kapott volt egy rajt azzal, hogy „Fiam, ha szerencséd van, sokat fog ez rajtad segíteni” – mondta leánya, a tojáshímzést Négyfaluban visszahonosító Barkó Etelka nyugalmazott tanárnő. Ő sorolja azokat is, akiket bevezetett a méhészkedésbe: Partin Endre, Bubla Kálmán, Cioloca Ninis Prunela...

Nagy Árpád, Kapitány János, Káplár János, Borcsa András – egészíti ki Bubla Kálmán, aki azt is tudja, hogy a kaptárokat is a tanító bácsi készítette volt Veres bácsival s magyarázza, hogy akácra Calafat környékére mentek (Dobroteasara), onnan napraforgóra Valea Ciorii mellé Ialomiţa megyében, Ţăndărări közelében. Itthon az erdőn a Döjtöne völgyébe. Esténként összeültünk s egy-egy pohárka mézes pálinka mellett elmesélte az életét, Gyuri csintalanságait (akiből neves színész lett: Barkó György), Bandiról (aki jóhírű gyerekgyógyász lett, Barkó András doktor). Őszinte ember volt és nyitott – emlékezik vissza Bubla Kálmán – mindenhol így emlékeznek rá vissza. Sok helyen most is emlegetik az öreg magyar méhész-tanítót.

A könyvespolcán Pásztortűz, Helikon-évfolyamok, az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei, az Élet és Tudomány összegyűjtött évfolyamai, hazai és magyarországi méhészújságok. Mellettük Dickens, Dumas, Tolsztoj – sorozatok.

Bácsfaluban a gömbakácok helye is Barkó tanító bácsi emlékét őrzik, s ha újraültetnénk a fasort, az is az ő emlékére rügyezne majd.

Hochbauer Gyula

Fóris Béla

Fóris Béla (1872 - 1959), neje: Molnár Sára, lányuk: Lujza (készült 1906-ban)

Röviden jellemezve: ezermester volt és fényképész. Brassóban született 1872-ben, Fekete utcában (ma Nicolae Bălcescu), családjának péksége és üzlete volt. A fényképészet mesterségével Brassóban ismerkedett meg a századforduló környékén, majd házassága révén Tatrangra került. A családi krónikában erről így ír: „Házasodtam 1899. év febr. 6-án, Húshagyókedden."

Felesége, Molnár Sára, 1881-ben született, és férjét pontosan egy évvel élte túl: 1960 karácsonyának estéjén halt meg. Kilenc gyermekük közül csak hárman élték meg a felnőtt kort, Róza nevű lányuk (született 1918-ban) még él, így tőle is sikerült egyet s mást apjáról megtudnom. Elbeszéléseiből egy ügyes üzletember alakja rajzolódik ki, aki tehetségével, szorgalmával és gyakorlatiasságával biztosította családja megélhetését és vagyona gyarapodását. Tatrangon több éven át egy falusi vegyes boltot működtetett, de ezt a későbbiekben feladta és egyre inkább a fényképészetnek szentelte idejét. Az akkori szakmai eljárásoknak megfelelően üveglemezekre fényképezett. Elsősorban Zajzon-fürdőről készített levelezőlapokat, melyeket a fürdővendégeknek adott el. Képeit saját kezűleg készítette, díszített kartonkeretbe ragasztotta és gyakran be is rámázta őket. Készített azonban képeket a Kárpát-kanyar többi településéről is Négyfalutól Bodzafordulóig, családokról, iskolásokról, konfirmációkról, összejövetelekről, kirándulásokról, és a falvak életének minden fontosabb eseményeiről az 1910-1950 közötti időszakban.

Kitűnő készügyessége révén a fényképészeten kívül sok minden mással is foglalkozott. Autókat, kerékpárokat és órákat javított, ablakokat üvegezett, edényeket foltozott, de ha megkérték farsangi álarcokat is készített. Sőt kiterjedt gazdasága is volt, családjával együtt állatokat nevelt eladásra. Háromfaluban a múlt század elején a Tompa család mellett Fóris Bélának volt még autója. Amikor kocsijának küllői elromlottak, ezeket állítólag maga egészítette ki saját faragású küllőkkel.

Szépírása és stílusa tanult emberre vall. Anyanyelvén kívül németül és románul is beszélt. A tatrangi vezetőség felkérésére több alkalommal is tolmácsként volt jelen a szász falvak előljáróival folytatott tárgyalásokon, melyeken különböző vitás ügyekben (pl. földek határainak kijelölése) kellett egyezségre jutni.

A háromfalusiak ma is emlékeznek rá, sokukról készített fényképet. Ma is közszájon forog az alábbi kis humoros történet:

- Béla bácsi csúf fénylépet csinált rólam! - mondta az egyik kliens.

- Csúf emberről én sem tudok szép fényképet készíteni! - válaszolta az öreg fényképész.

Fóris Béla fia az apjától hátramaradt üveglemez-negatívokból sokat elajándékozott. A megmaradt 270 darab üveglemezt csak a szerencse mentette meg a pusztulástól. Egy véletlen folytán a szomszéd házban tartózkodtam, amikor kifelé jövet a fényképész fiával találkoztam, aki egy ócska faládát cipelt, és a Tatrang vizébe készült kidobni. A ládában Fóris Béla még megmaradt üveglemezei voltak...

Dr. Magdó János

Reguta búcsúztató az I. világháború előtt

A tatrangi varroda alkalmazottai
   
A tatrangi kézimunkakör - 1915 körül Kézimunkázók
   
Hímzőkör a tatrangi papilakon - 1930 körül

Jancsó János

Nyomdász, lapkiadó.

Szász Benedek Márton

Amolyan ezermester volt. Fúrt, faragott, méhészkedett. Szeretett fában faragni. Fia Szász Benedek István, unokája szintén Szász Benedek István grafikus, a Zajzoni Rab István szobrának készítője.

Faragott kapujai között, 80 évesen

Gyermekkorom Négyfaluja

- A 110 éve született Szász Benedek Márton vallomása -

Visszagondolok egész gyerekkoromra 1910 körülig, ez volt az elődeink kora. Nagynak láttuk Őket, féltünk is tőlük. Minden magyar (a kőművesek kivételével, kik a Regátba, Bukarestbe jártak dolgozni) mezőgazdasággal, fuvarozással, erdőléssel foglalkozott, nem voltak úgy terhelve, mint most, de nem is volt lux.

A nők hétköznap vastagabb ruhát, bokáig erőt hordtak, vasárnap azonban csángó ruhában jártak a templomba. Az emberek (szerk. megj.: értsd férfiak) hétköznap mindenféle posztóruhát viseltek, amit a helybéli románságtól vettek, mivel a helybéli románok ezzel foglalkoztak. Vasárnap az emberek is csángó ruhát vettek magukra, ami harisnyából és ingből állott. Az ing sárga cérnából varrott hímmel volt díszítve, kieresztve viselték, mint a románok, csak rövidebbre volt kieresztve. Akkoriban rendesen jártak templomba, délután a fiatalok táncba jártak, az öregebbek pedig kiültek a kapuba, a szomszédságban beszélgetni, egész östig, míg jött a csorda, akkor az asszonyok mentek fejni, az emberek pedig elrándultak a kocsmába.

Az öregemberek hosszú hajat viseltek, le vállig, asszonyt konty nélkül pedig nem lehetett látni. A respekt az öregeknek megvolt, bárhová mentek. A románsággal jó viszonyban voltunk, nem emlékszem, hogy csak egyszer is veszekedtünk volna az akkori időkben. Virtus a legényekben nagy volt, veszekedés is volt az igaz, hogy az azutáni korban olyant nem lehetett látni. Hatalmas, erős emberek voltak, ha elcsíptek egy másfalusit, hogy a falujába megy vaegy leányhoz, pláne a kedveséhez, az biza megjárta. Kést nem használtak, mert aljas dolognak vélték, szégyen volt.

Nyugodtan éltek az emberek, nem volt hajsza, csak ha este 10 óra után énekeltek az úton vagy lármáztak, a csend-őrök elcsípték és akkor megjárták. Szolgabíró büntetett. Az erdőről az erdőmérnök rendelkezett, adott a népnek fát, amennyit akart. A községek adtak liciten parcellákat kereskedésre is, de le kellett fizetni a kiszabott összeget, mely nem volt magas, s így volt elég kínálat a piacon.

A szokásokról is írok, az 1910 előttiekről: megvolt a kalákázás, ha épített valaki, a cséplésnél szintén segítettek egymásnak, megvolt östenként a guzsalyos vagy a kukoricabontás, mely szórakozás is volt egyben. Akkoriban mintha többre nézték volna a komaságot vagy a sógorságot.

Orvos csak kettő volt, Csernátfaluban Paizs doktor, Türkösben pedig Mitterman gyerekorvos. Patika is kettő volt, Hosszúfaluban és Csernátfaluban. Kórház nem volt. Otthon szültek az asszonyok, bábák segítségével, a gyerekeket keresztelés végett az egyháznál jelen-tették be, nem a községnél, így a papok vezették a születési lajstromot. A keresztelésre, mint most, a legközelebbi rokonokat, barátokat hívták meg, utána ebéd vagy vacsora volt. Ajándékokat nyilvánosan nem szedtek, de a komák azért tettek be az abrosz alá, ahol ültek (most nyilvánosan adják). Most meghívják a konfirmációra is, és elvárják az ajándékokat nyilvánosan.

A házasság nagyobb ceremóniával járt mint most, a vagyon kérdése is fenn forgott, szerzőnők is voltak, kik eljártak háztűznézőbe. Azután jött a táncbavivés, jött esténként a leányos házhoz járás, a fogadás kérdése, azután jött a szerzőnő, a vagyon puhatolózója. Ezután jött a legény, szólt a lánynak, mit akar, ha igent mondott, akkor beküldte az apjához, ha nem kapott kosarat, akkor megbeszélték a hivatalos nap jöttét, amikoris a legény jelentkezett az apjával megkérni a leány kezét, amit a vagyon követett. Ezelőtt a vagyon kérdése is előjött, sok esetben megírták az ajándéklevelet, majd meghatároz-ták az eljegyzés napját. Ezt követte a készülődés, bejelentés az anyakönyvvezetőnél és kivárni a három hetet az esküvőig. Ezelőtt, ha módosabbak voltak, vágtak tehenet, disznót, a vőlegény házánál tartották a lakodalmat.

A lakodalom előtti estén megtartották a hurkást, oda csak a legközelebbieket és azokat hívták, kik a felkészülésben segédkeztek. A lakodalom előtt megjegyezték a lakodalmi ház kapuját, a két kapufára fenyőfát szegeztek, kettőt összetörtek és koszorúként tették középre. Ez is ceremóniával járt, a legények és barátok befogtak egy pár lovat a szekérbe, és öten-hatan elmentek fenyőfát hozni. A fejsze mellett pálinkával is föl voltak szerelve, a fenyőfa mellett mindenik hozott hosszú bükkfa-csemetét, mely a koszorú szerepére szólott. A legények a szekéren lábon állva, kezüket fölfelé tartva, énekelve robogtak be a faluba. A faluban várták az érdekeltek és a haragosok is, egyik vízzel telt vederrel a kezében, másik mocskos húgylével, ha tehették, leöntötték őket, de nem volt könnyű dolog, mert a legények a hosszú vesszőkkel megpallták őket. Sokszor nevetség, máskor bosszankodás lett a vége, pláne, ha a fehér harisnya is kapott a mocsokból (70 évvel ezelőtt láttam egy ilyen játszmát).

Egy héttel a lakodalom előtt a vőfély, hívogató bokrétásan, meghívta a vendégeket a lakodalomra. A lakodalom mindig a legénynél tartódott meg. Onnan is indult ki. Szószóló volt fogadva, aki rendezte a kikérést mind a vőlegénynél, mind azután a menyasszonynál, sokszor megríkatta őket a beszédével. Megindult a menet gyalog a templomba, a cigányok elöl menve húzták a Rákóczi-indulót. A szószóló és a vőfély elment kikérni a menyasszonyt, majd a templom előtt találkoztak a többiekkel, ezalatt ezek a templom előtt táncoltak. Miután megtörtént az esküvő, hazamentek a vőlegényházhoz (cigány nélkül), ahová a szószóló kérte be őket. Ezután jött az asztal, melyet a szószóló rendezett, a káposztás után jött az ajándékszedés, melyet szintén a szószóló vezetett le beszédekkel. Ezután a tánc következett, mert a banda már készen volt. Jött majd a menyecske ellopás-kiváltás és a párnás tánc. Éjfél után az új párok megszöktek, a többiek maradtak másnapra is. Másnap jött a tormás (így hívták), sokszor jobb volt, mint előző nap.

Az első vasárnap az anyós be kellett vezesse a menyét a templomba, megmutatni a padját, mégpedig felkontyolva, sárga fátyollal, azután jött a fehér fátyol.

Szokás volt, hogy a barátok östenként bementek diskurálni, kártyázni, karácsonykor és újévkor megénekelték egymást csoportosan is. Költségmentesen jártak egymásnak segíteni: építkezéshez, csépléshez, minden olyan munkához, amit vissza lehetett segíteni. Nem volt az a gazdagodási vágy.

Háromféle csorda volt: ökör-, meddü- és tehéncsorda. Húsvétkor a pásztorok jöttek öntözéskor "Tikmonyát, szalonnát, pálinkát!" kiáltással, s minden gazda tudta, mi jár nekik és adta is szó nélkül. Minden ember szívesen fogadta akkor a gyerekeket öntözni. Jöttek a maszkák csoportosan a kerekes leánnyal, sok bolondságot csináltak, játszottak, de csak a mellékutcákban, mert az akkori pap, Deák Sándor nagyon tiltotta, képes volt a csendőröket is igénybe venni, de ez a szokás azért még megmaradt sokáig.

A jelenkoromról, vagyis amin már átmentem, arról írok most:

1910 után a fenyőfa-rendezés, hurkás, tormás elmaradt; a többi szokás azonban megmaradt a háború kezdetéig, még azután is.

A háború után elmaradt a Rákóczi-induló, módosult a háznál csinált lakodalom, most a vendéglőben tartják; elmaradt a csángó ruha is.

A háború kezdetéig nehézséget nem éreztünk, dolgoztunk, mint kisgazdák, csendesen a magunk munkáján. Az első háború után megkezdődött a nagy munka, hajsza, sokféle baj, nem jó rágondolni, nem is írok semmit róla, az újságok megírták.

*

Jelen esetben nem dolgozó kollektivista vagyok, 1962 óta. Nehéz volt megszokni először a 40, azután a 150 lej havi nyugdíjból való megélést. Két fiam, 5 unokám van, egészségesek, gyári munkások, meg vagyok elégedve. Bár a nyolcvanon túl vagyok, nehéz terveim vannak, de az egészségem miatt félek, hogy fuccsba mennek. Munkámat illetve szórakozásomat látták, szeretném folytatni.

Szász Benedek Márton és unokája Szász Benedek Mária - 1979-ben

Török Mihály

Csillagfaragó - Török bácsi, a XX. századi Hétfalu rendkívüli kosárfonója

Nemes-fűztenyésztés a csángó községekben ez ideig nem volt. Közönséges fűzfajokkal a patakok árterületein meglehetősen nagy területek vannak benőve, de szakszerű kezelésben azok sem részesülnek. A kosárfonással csak néhány iparos foglalkozik, akiknek vesszőszükségletei a fűzesekből gondozás nélkül is kitelnek. E miatt a füzesek tulajdonosai a fűzvessző telepeket csak silány legelőknek tekintik, és más módon nem is igyekeznek hasznukat venni. Pedig a vesszőfonás - különösen háziiparszerűleg űzve - a csángó lakosságnak sok hasznot hozhatna, mert vesszőből font árut csupán Brassó város lakossága és gyár telepei nagy mennyiségben fogyasztanak. Ezen körülményre való tekintettel az állami erdőhivatal már az 1901-ik évben intézkedett, hogy a csángó községben a kezelő erdőgondnokság igyekezzék nemes fűztelepeket létesíteni és az elmúlt év tavaszán néhány község árterületein történtek is nemes fűztelepítések, de azokat csak Zajzon község részesítette kellő gondozásban, míg a többi telepítést legeltetéssel többé-kevésbé tönkre tették. E télen azonban - figyelemmel arra, hogy a vármegyei gazdasági egyesület a Háromfalu részére kosárfonó tanfolyamot rendezett - az állami erdőhivatal az első kísérlet kedvezőtlen eredménye dacára ismét felvetette a nemes fűztelepítés eszméjét. (...)

A vesszőfonás tanítása természetesen folytatandó. A tanítás azonban az 1903-ik és 1904-ik évek alatt célszerűen csak a durva vesszőből készíthető tárgyakra terjedhet, miután ezen idő alatt finom fonásra alkalmas nemes fűzvesszőt legfennebb a zajzoni telep produkálhat és tartani lehet attól, hogy ha a tanfolyamon részt vettek az ott látottakat nem vehetik mindjárt gyakorlatba: 1-2 év alatt amíg finom vesszőt is kaphatnak - az ilyen veszővel való fonást elfelejtik. E 2 év alatt tehát a mezőgazdasági és háztartási eszközök s dongák, hordók és edények készítését gyakorló tanfolyamokra kellene fordítani minden erőt. Az 1905-ik évre forduló év végén azonban már a finom vesszőfonás tanfolyama is sorra veendő és pedig akként, hogy az érdeklődők nemcsak a fonást, hanem a vessző elkészítését is elsajátítsák. A tanfolyamokat (beleértve a házi eszközök stb. készítését oktató tanfolyamot is) egy ideig minden 2-3 évben meg kellene ismételni és a vesszőfonás a forgáccsal való fonással kapcsolatosan is tanítandó volna. A készülő áruk feleslegei közvetlen piacravitel útján és közvetítő kereskedők segélyével egyelőre valószínűleg a brassói piacon is elkelnek.

(Brassó-vármegyei Csángó Bizottság: Tanulmányok és javaslatok, Brassó, 1905)

*

Amikor a Brassó megyei Csángó Bizottság jövőszervező terveiből idézett szövegünk is napvilágot látott, akkor született 1905. február 15-én Hosszúfaluban. A Mezőszéle út első házából járt az ide nem messze lévő állami elemibe, majd az első világháború első évei alatt a Götz Béla igazgatta Gazdasági Iskolába. 1962-ben az általános kollektivizálás után nem akart a téeszben dolgozni azért, hogy neki ne parancsolgassanak, s 70 éves koráig tűzoltóként dolgozott a Köpe-féle fűrésztelepen, hogy kapjon majd valamennyi nyugdíjat. De utána is kellett valamivel foglalkozni, mert tétlen nem tudott ülni. Eleinte csebreket készített a család számára közel egy évig. Majd 1976-ban kezdett hántott vesszőből fonni.

Addig is font pityókáskasokat hántatlan fűzből és venyigéből, fáskosarakat és pelyvahordót is az egész családnak, azaz 5 gazdaságnak (gyerekei családjainak is). Ami kilyukadt, azt reperálta. "Nagyapámnak volt keze is, szeme is, esze is. Eleinte külön font fület tett a nagy pityókás kasnak utánfonással, később rájött, hogy egyszerűbb, ha fonat közben alakítja ki a fület. (...) A hántatlan fűzfaág is kétféle: világosabb és sötétebb. (Egy-egy kosáron, hogy tetszetősebb legyen, a kétféle fűz váltakoztatásával mintázatot alakított ki.) Az első hántott fonat egy ruháskosár volt. Mi hoztuk a mintát. Mint minden újat, ezt is morfondírozva fogadta. - Nehéz az. Meghántani s minden. - mondta, de aludt rá kettőt s közben gondolatban már próbálgatta is, hogyan lehetne, s mikor nekifogott, akkor már sikerült."

Levelezés előtt, rügyezés előtt mentek fűzet vágni a Tatrang partjáról a palló mellől, az Epresaljáról, a Garcsin völgyéből Andrissal (egyik unokája), Bandival és Misuval (fiai) is. Az autóval 3-4 főzetre valót is hoztunk. Máskor gyalogosan hozta a hátán, amit elbírt. Egyszer öregen (85 éven túl) is elment egyedül fűzért.

"Eleinte szedés után, nyersen hántotta, mielőtt megszáradt volna a fűz, tavasszal vagy augusztusban. Utána mi kaptunk egy könyvet románul, amiből megtudta, hogyan kell főzni a vesszőt. Eleinte Misu csinált egy 80 centi hosszú edényt pléhből. Ebben főzte a kályhán. Utána rájött, hogy a pityókásfőző üstben is lehet. Marékkötegként összehajtotta s az üstbe göngyölítette. Hamar rájött, hogy gőzben, kevés vízzel gyorsabban lehet."

Miután megfőzte, hántotta, majd napon szárította. Fonás előtt ismét beáztatta, hogy ne törjön, hajoljon. Estétől reggelig áztatta. "A köteg vesszőt megfonta, a tövét megpotyolta egy fakalapáccsal s úgy (aztán) húzta. De ez hamar ment, rövidesen találékonyan könnyített a dolgán: egy deszkába behúzott egymás mellé két acéldrótot, a fűzfát közéjük tette, s miközben húzta kifelé, az hántódott." Ez előtt kipróbált egy tilolószerű szerkezetet is: ez olyan fafogószerűség volt. A csuklós végébe beszorította egyik kezével a fűzfaköteget s a másik kezével, hogy ne horzsolja fel a kezét, egy ronggyal fogva húzta. "A szükséges szerszámokat is maga készítette: a körülbelül 7 centi élű bicskát kaszaélből s nyelet is ő tett neki. A lovat egy kis mosópadból alakította. (Ez volt a munkapad.) Egyik oldalára hátat szerkesztett, hogy kényelmesebben lehessen ülni. Maga elé az ülőbe vágott lyukba egy lécet tett, akkorát hogy a rá helyezett kosár keze ügyébe kerüljön. A lécbe bicikliküllőből készített szeget s ebbe tűzte a kosár előre megfont fenekét (Mely gyakran 10-15 cm átmérőjű volt.) A fenék bordái mellé szúrta be az állogató bordákat, amelyekre a fonat került. A padon, az ülés előtt két lyuk: egyik a késnek, másik a sillának (mellyel néha a fonatnyílást segíteni kellett)."

A hasítót szintén kaszaélből készítette. Mert igaz, hogy a fűzet bicskával könnyen ketté lehet hasítani, de a fonáshoz egyforma hasítékokra volt szükség. Kigondolt s elkészített egy sarvalóhoz hasonló szerszámot. Ebbe betette az ágat, végét csípőfogóval megfogta a lap alatt, és kihúzta miközben a penge, mint egy gyalu levette a többletet. "Bálint István (a képzőművész) hozta az első hasított fűzből készített mintát." Szeretett hasított fűzből dolgozni, mert szaporább volt. "Nyáron a pajtában, télen hidegben, inkább a konyhában dolgozott. (...) Mama egyszer-egyszer morgott, hogy mind teli van minden fűzel, mikor hegyezte a vastagabb felét, vagy máskor hasította is."

Szeretett fonni, örömét lelte a munkában. Fonás közben énekelt vagy fütyörészett. Dalokat dúdolt és egyházi énekeket is. Naponta egy-két kosarat font. Este azt mondta: "Nem telt el hiába a nap, hagytam valamit magam után." vagy "Nem szívtam hiába az Isten levegojét."

A hántott fűzből készült fonatok: ruháskosár, kézimunka kosár, piaci kosár, virágcsokornak való kosár, gyümölcsös kosár, hímes tojásnak való húsvéti kosárka, virágtartók, kenyérkosár, szelt kenyérnek tálaló kosár, újságtartó, papírkosár, üveget tartó "bárkosár" (Barkó Etelka vitte a mintát és adta a nevet), tálaló asztalka, lámpaernyők, fali dísz (napkorong), lábos alá való, tálaló tálca, ceruzatartó, különböző füles kosárkák, (mélyebb-laposabb, változatos formájú). A minták közül kettőnek a nevére emlékeznek: pillangós fonat, mely a lepkeszárnyakhoz hasonló ívelésekből áll és galariás minta, melyben a sűrű fonat után következő befonatlan bordázat, melyet ismét sűrű fonat követ s így tornácszerű hatást kelt.

Ezreket font. A családban is van már száz, mert egy-egy mintából legalább annyit font, hogy mindenkinek jusson egy-egy. "Ajándékba is sokat vittünk. El is adott. S szép keresete is volt belőle. - Akárhová nyúlok, mindenütt pénz van. - szokta volt mondani tréfálkozva." Font Amerikába, Németországba, Svédországba, Magyarországra és itthon szerte az országba. A családból Enikő (egyik unoka) próbálgatta volt a kosárfonást, főként Kovásznai Miklós tanító bácsi határozott unszolására: "Megtanulod. Elkészíted. Kézimunkaórára hozod." - "Más hosszúfalusi nem jelentkezett tanoncnak csak Nagy István akarta volt megtanulni. Jött egy párszor, megtanulta. Ő most szépen fon."

*

Nem Banner Zoltán Csillagfaragói, vagy szemfüles néprajzosok népszerűsítették, hanem munkái hordták szét hírét a világba. S a hírt időtállóvá teszi a munka, melyről biztos Bandi Dezső is elmondaná, hogy a szépség célszerűen rátalál a hasznosságra benne. Kézművesség és népművészet talált egymásra Török Mihály bácsiban. Az első jellem s adottságok függvényeként tanulékonyság, értékek iránti alázat, kézügyesség, türelem összegzője. A második találékonyságot, képzeletet feltételez. Képzeljenek egy jókora teret, rajta kirakva az ezernyi kosár. Török bácsi a térből alig kiemelkedő halmocskán kosárfonó lován. A kosarak mellett mindenütt kötelező volna jelen lennie annak, akié a kosár. Ennyi emberben, lehet az a közös, hogy egy-két munkájával megszólította őket egy kivételes hétfalusi csángó-magyar valamikor a XX. század vége felé közeledvén.

S ha valaki azt a feladatot kapná, hogy gyűjtse össze a térről az egyforma fonottasokat, belecsorbulna a bicskája, mert miként nincs a világon egy embernek két egyforma pillanata, úgy nincsen e munkák között sem teljesen egyforma...

Nézem a hátlapon gyermekeinek, unokáinak ajánlott fényképét s kérdezem magamtól is, hogy vajon mi válassza ki valamire az embert? A volt hosszúfalusi gazdasági iskola sokszáz kosárfonást is tanuló növendéke közül miért éppen Török Mihályban érett be a hajdan elvetett mag gyümölcse? Az iskolában elhintett mag, az egyén cselekvéskényszere, néhány ízlést érlelő ember jótanácsa meg a közösség igénye működtetni kezdett egy népművészeti ágat.

Nézek egy másik fényképet is: 24-en vannak rajta. Középen Mihály bácsi s körülötte négy gyereke: Anna, Irén, Mihály, Bandi családjaikkal. A velük folytatott emlékező beszélgetés szövegéből állítottam össze a kosárfonó Török Mihály bácsit megidéző írásrészt. (Adatközlők: Veresné Török Anna, 72 éves; Köpéné Török Irén, 66 éves; Török András, 60 éves; Miklósné Veres Melinda, 37 éves; Köpe Enikő, 31 éves). A felvétel óta az unokák többsége is családot alapított. Legtöbbjüket ismerem: egyfából faragott emberek.

Újból nézem a képet, a kosarakat s felötlik bennem egy imént félig nyitva maradt kérdésre a válasz. Ez a nemzetségnyi család Török bácsi főműve. Aki ilyen tartalommal élte meg életét, az szelíd méltósággal hallhatta meg azt a szót is, mely őt arra hívta, hogy évtizedig másképp szolgálja közösségét mint addig. Majd miután ezt a feladatát is teljesítette, konok bölcsességgel indult tovább...

Hochbauer Gyula

A "ló" - Török bácsi kosárfonó padja

Tálcák, kosarak
   
Virágálványok, bárkosár, ájságtartó, pereces és kenyérkosarak Kenyérkosarak
   
Virágtartók Pityókáskosarak, fáskosarak hántolatlan fűzből
 
©2006 copyright hetfalu.ro | powered by Mediaexpert®